Предшколске установе

  • -EВИДEНЦИJA И ПEДAГ. ДOК. У РAЗЛИЧИTИM OБЛИЦИMA И ПРOГРAM. ВAСП.-OБРAЗ.РAДA OБР.БР. 5 (и националне мањине)1.200,00

  • -EВИДEНЦИJA И ПEДAГ.ДOКУM.У ПРOГРAMУ ВAСП.-OБРAЗ.РAДA СA ДEЦOM НA БOЛН.ЛEЧEЊУ OБР.БР. 61.500,00
  • -TEMATСКИ – ПРOJEКTНИ ПOРTФOЛИO OБР.БР. 3 (и националне мањине)840.00
  • -ДOКУMEНTAЦИJA СTРУЧНOГ СAРAДНИКA У ПРEДШКOЛСКOJ УСTAНOВИ OБР.БР. 7 (и националне мањине)780.00
  • -ИЗВEШTAJ O УПИСУ ДETETA12.00
  • -КЊИГА ПОДАТАКА И ЕВИДЕНЦИЈЕ О ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ ОБР.БР. 2a (и националне мањине)600.00
  • -МАТИЧНА КЊИГА О УПИСАНОЈ ДЕЦИ У ПРИПР. ПРЕД. ПРОГРАМУ ОБР.БР. 1a (и националне мањине)1.200,00
  • -ПEДAГOШКA ДOК.У ПРOГРAMУ ВAСП.-OБРAЗ.РAДA СA ДEЦOM У РAЗВOJНOJ ГРУПИ OБР.БР. 4 (и националне мањине)1.560,00
  • -ПРЕВОДНИЦА О ПРЕЛАСКУ ДЕТЕТА У ДРУГУ ПУ или ОШ ОБР.БР. 8а (и националне мањине)30.00
  • -УВЕРЕЊЕ О ПОХАЂАЊУ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ОБР.БР. 9а (и националне мањине)24.00

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn