Ваши огласи ће бити објављени на порталу Просветног прегледа 48 сати након добијања сагасности за објављивање и у ПДФ издању наредног броја листа „Просветног прегледа”.
Огласе достављате на имејл: oglasi@prosvetni-pregled.rs
Све додатне информације можете добити на контакт телефон: 011/323-5378 и 3239-096.

Претплатницима се одобрава попуст на оглашавање у износу од 20%. Такође, имају право на бесплатно оглашавање непрофитних, некомерцијалних и хуманитарних огласа, конкурса и других активности.

ОГЛАСИ

Средња школа Нови Пазар у Новом Пазару

расписује

ОГЛАС

за упис редовних ученика у први разред средње школе

за школску 2024/2025. годину

за следећа подручја рада и образовне профиле

Датум објаве огласа: 29.05.2024.
  1. ЛУТКАРСКИ ОБРАЗОВНИ ФЕСТИВАЛ (ЛУТКЕФ)

 

ОГЛАС

Датум објаве огласа: 29.05.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС, бр. 30/2019) и Правилника о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 30/2019), Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. Мај” у Јагодини расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 24.05.2024.

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 91/2019), Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30 од 25. априла 2019) и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010. године и Годишњег плана рада школе за школску 2023/2024. годину, Основна школа „Бранко Радичевић” у Трговишту расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење екскурзије ученика од
I до VIII разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 16.05.2024.

На основу члана 154. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018/др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) и члана 4. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (,,Службени гласник РС”, бр. 21/2015, 92/2020 и 123/2022), директор ОШ Халифа бин Заид Ал Нахјан”, Дојевиће, Нови Пазар расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

На основу члана 119. став 1. тачка 6) и члана 123. став 5. и 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 ,6/2020, 129/21 и92/2023) , и члана 68. став 1. тачка 7) Статута ОШ „Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Нови Пазар, Школски одбор Основне школе „Халифа бин Заид Ал Нахјан”, Дојевиће, Нови Пазар, расписује

ОГЛАС

за избор директора Основне школе „Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Нови Пазар, на период четири године

 

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 30/2019) и Правилника организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Сл. гласник РС”, бр. 30/2019), Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај” у Јагодини расписује

 

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије
у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

На основу Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Одлуке Савета родитеља под бр. 05-57/1 од 30. 1. 2024. године, Основна школа „Моша Пијаде” из Пачира расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење eкскурзија и наставе у природи
у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 18.04.2024.

На основу члана 126. став 4. тачка 18), члана 139. ст. 1 – 3, 140, 141, члана 154. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018, 10/2019, 6/20, 129/21 и 92/93), Одлуке бр. 0105-186 од 3. 4. 2024. године, Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени гласник РС” – „Просветни гласник” бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20, 18/20 и 16/22), Правилника о организацији и ситематизацији радних места у ОМШ „Петар Илић”, директор Основне музичке школе „Петар Илић” из Аранђеловца, Бранко Николић (у даљем тексту: Школа), дана 3. 4. 2024. године расписује

ОГЛАС

за радно место наставник хармонике

Датум објаве огласа: 18.04.2024.

На основу члана 7, Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС” бр. 16/2018) Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп фискултурне сале Основне школе „Вук Караџић”, Бачка Паланка, расписује

ОГЛАС

о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп фискултурне сале

Датум објаве огласа: 18.04.2024.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn