Ваши огласи ће бити објављени на порталу Просветног прегледа 48 сати након добијања сагасности за објављивање и у ПДФ издању наредног броја листа „Просветног прегледа”.
Огласе достављате на имејл: oglasi@prosvetni-pregled.rs
Све додатне информације можете добити на контакт телефон: 011/323-5378 и 3239-096.

Претплатницима се одобрава попуст на оглашавање у износу од 20%. Такође, имају право на бесплатно оглашавање непрофитних, некомерцијалних и хуманитарних огласа, конкурса и других активности.

ОГЛАСИ

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС, број 30/19) и Годишњег плана рада за школску 2023//2024. годину, директор Основне школеБраће Аксић у Липљану расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда o реализацији наставе у природи за ученике од I до IV разреда у школској 2023/2024. години

 

Датум објаве огласа: 19.03.2024.

На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Службени гласник РС број 16/18), Одлуке Школског одбора ОШ „Коста Абрашевић”, Ресник, под дел. бр. 914/2 од 22. 2. 2024. године и Сагласности Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Сектора за имовински поступак, под 04 број: 361-247/2023 од дана 4. 1. 2024. године, ОШКоста Абрашевић расписује

ОГЛАС

за издавање у закуп дела простора у објекту ОШ „Коста Абрашевић” путем прикупљања писмених понуда

Датум објаве огласа: 19.03.2024.

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени глсник РС бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања јавних понуда („Службени гласник РС” бр. 16/2018), Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп школског простора Основне школе „Мајка Југовића” објављује

ОГЛАС

за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп школског простора

Датум објаве огласа: 19.03.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС, број 30/19) и Годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину, директор Основне школеВук Караџић у Лепини расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацији наставе у природи за ученике од 1. до 4. разреда у школској 2023/2024. години

 

Датум објаве огласа: 19.03.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину, директор Основне школе „Угљaре” у Угљару расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију наставе у природи за ученике од I до IV разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 15.03.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС” број: 30/2019), Правилника о програму за остваривање екскурзија у првом и другом циклусу основног образовања („Службени гласник РС” – „Просветни гласник”, број: 7/10) и Упутства Министарства просвете – кабинет министра (бр. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010) и Одлуке Савета родитеља под бр. 015-649/2023 од 6. 12. 2023. године, Основна школа „Стари Ковач Ђула” Стара Моравица расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзија ученика од I до II и од V до VIII разреда у школској 2023/2024. Години

Датум објаве огласа: 27.12.2023.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл.гласник РС“бр.30/2019), Школског програма, Анекса Годишњег плана рада школе за школску 2023/2024.годину и Препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, од 11.03.2022 године, Основна школа “Сава Максимовић“ из Мраморка, расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење екскурзија ученика I–VIII разреда у школској 2023/2024. Години

Датум објаве огласа: 27.12.2023.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС” број 30/2019) и Годишњег плана рада школе за школску 2023/24. Основна школа „Вук Караџић” Каона расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење једнодневне екскурзије за ученике I–IV разреда и дводневне екскурзије за ученике од V–VIII у школској 2023/2024. Години

Датум објаве огласа: 26.12.2023.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС” број 30/2019) и Годишњег плана рада школе за школску 2023/24. Основна школа „Горачићи” из Горачића, расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење једнодневне екскурзије за ученике I–IV разреда и дводневне екскурзије за ученике V–VIII у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 26.12.2023.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn