На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС” број 30/2019) и Годишњег плана рада школе за школску 2023/24. Основна школа „Горачићи” из Горачића, расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење једнодневне екскурзије за ученике I–IV разреда и дводневне екскурзије за ученике V–VIII у школској 2023/2024. години

I–IV РАЗРЕДА (једнодневна екскурзија)
Путни правац: Горачићи – Чачак – Топола – Јагодина – Горачићи
Планиран број ученика: 50–60, број наставника 6
Време извођења екскурзије: април – мај 2024. године
Садржај екскурзије: Вожња преко Чачка до Тополе, пауза за доручак, посета Задужбине Карађорђевић – Петрова кућа, Црква Св. Ђорђа, Карађорђев конак – Јагодина (ручак, зоолошки врт, Музеј воштаних фигура). Повратак у Горачиће до 20 час.
Превоз: туристички аутобус
Плаћање у више месечних рата.

V-VIII РАЗРЕДА (дводневна екскурзија)
Путни правац: Горачићи – Чачак – Смедерево – Виминацијум – Сребрно језеро – Голубачка тврђава – Лепенски Вир – ХЕ „Ђердап” – Зајечар – Гамзиград – Горачићи
Планиран број ученика: 50–60, број наставника 4
Време извођења екскурзије: април – мај 2024. године
Плаћање: у више месечних рата до маја/јуна 2024.
Садржај екскурзије:
Први дан: Полазак испред школе у 7 сати. Путовање преко Чачка, (пауза за доручак) и Младеновца за Смедерево. Обилазак Смедеревске тврђаве. Наставак пута. Обилазак Виминацијума (ручак). Долазак на Сребрно језеро, смештај у хотелу, вечера, дискотека, ноћење.
Други дан: Доручак. Панорамско разгледање Голубачке тврђаве. Путовање ка Лепенском Виру (посета локалитета). Долазак у Зајечар, ручак за ученике. Гамзиград (посета локалитета). Повратак у Горачиће у 21 сат.
Превоз: туристички аутобус

Агенције могу преузети Упутство за формирање понуда у року од пет дана од објављивања огласа, сваког радног дана од 10 до 14 часова у Основној школи „Горачићи”.
У цену екскурзије потребно је урачунати све улазнице према програму, здравствено осигурање, ручак, услугу лиценцираног водича.
Превоз мора бити организован у складу са Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС” број 52/19, 61/19).

Рок за достављање понуда у року од осам дана од дана објављивања у огласу. Понуду треба доставити лично или на адресу: Основна школа ,,Горачићи”, 32232 Горачићи. Понуђачи подносе понуду у затвореној коверти, оверене печатом и потписом овлашћеног лица. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, с назнаком: „За оглас – не отварати”.

Одлуку о избору понуђача донеће Савет родитеља истог дана након отварања и разматрања приспелих понуда. Место, датум, час и начин отварања понуде биће прецизиран у Упутству за формирање понуде.

Све додатне информације у вези са огласом могу се добити на телефон број: 032/5857-720.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС” број: 30/2019), Правилника о програму за остваривање екскурзија у првом и другом циклусу основног образовања („Службени гласник РС” – „Просветни гласник”, број: 7/10) и Упутства Министарства просвете – кабинет министра (бр. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010) и Одлуке Савета родитеља под бр. 015-649/2023 од 6. 12. 2023. године, Основна школа „Стари Ковач Ђула” Стара Моравица расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзија ученика од I до II и од V до VIII разреда у школској 2023/2024. Години

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл.гласник РС“бр.30/2019), Школског програма, Анекса Годишњег плана рада школе за школску 2023/2024.годину и Препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, од 11.03.2022 године, Основна школа “Сава Максимовић“ из Мраморка, расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење екскурзија ученика I–VIII разреда у школској 2023/2024. Години

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС” број 30/2019) и Годишњег плана рада школе за школску 2023/24. Основна школа „Вук Караџић” Каона расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење једнодневне екскурзије за ученике I–IV разреда и дводневне екскурзије за ученике од V–VIII у школској 2023/2024. Години