На основу члана 154. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018/др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) и члана 4. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (,,Службени гласник РС”, бр. 21/2015, 92/2020 и 123/2022), директор ОШ Халифа бин Заид Ал Нахјан”, Дојевиће, Нови Пазар расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

На следећим радним местима:

  • Једног наставника географије, на неодређено време, са 65% радног времена за рад у издвојеним одељењима;
  • Једног наставника географије, на неодређено време, са 65% радног времена за рад у издвојеним одељењима;

Услови:

Кандидат треба да испуни услове прописане законом:

  1. За радно место наставника одговарајуће високо образовање у складу са чланом 139, 140, 142 и 154 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018/др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023), које је стекао на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то:

‒ студије другог степена из научне,односно сручне области за одговарајући предмет,односно групу предмета ;

‒ студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне,мутидисциплинарне,трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,односно стручне областиили области педагошких наука;

‒ на основним студијама у тајању од најмање четири године,по прописима  који су  уређивали високо образовање до  10.септембра 2005 године ,

‒ врсту образовања према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС” ‒ „Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 3/17, 13/18, 11/19,2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21);

‒ Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дициплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са европским системом преноса бодова.

‒ Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испит из педагогије психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142. став 1. овог Закона;

‒ Основно образовање за радно место помоћно-техничког радника;

‒ Држављанство РС (уверење о држављаству ‒ оргинал или оверену копију);

‒ Психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом);

‒ Доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривичма дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања и давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање;

‒ Кандидат попуњава пријавни фолмулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним фолмуларом доставља установи;

Уз захтев потребно је доставити:

– диплому или оверен препис дипломе о завршеном образовању;

– исправа коју издаје високошколска установа а којом доказује да је стекао образовање из психолошких,педагошких и матодичких дициплина или доказ из високошколске установе да су у току студија положили испите из педагогије и психологије;

– уверење одржављаству(не старије од шест месеци)

– извод из МКР;

– уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139. став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности ‒ Основни суд и Уверење о некажњавању ‒ МУП)

Потврда одговарајуће установе да је кандидат положио испит из српског и босанског језика (осим кандидата који су средње, више или високо образовање стекли на српском и босанском језику, што доказује оригиналом или овереним преписом/фотокопијом дипломе за наведени ниво образовања).

У поступку одлучивања о избору наставника за пријем у радни однос, Конкурсна комисија ће по утврђивњу испуњности услова, извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О времену и месту провере изабрани кандидати биће накнадно обавештени.

Рок за пријављивање на Конкурс је осам дана од дана објављивања у листу Просветни преглед. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријеве слати на адресу: ОШ „Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Улица Дојевиће бб, 36300 Нови Пазар.

Све додатне информације у вези са огласом могу се добити на контакт телефон: 020/361-633.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 91/2019), Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30 од 25. априла 2019) и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010. године и Годишњег плана рада школе за школску 2023/2024. годину, Основна школа „Бранко Радичевић” у Трговишту расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење екскурзије ученика од
I до VIII разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 16.05.2024.

На основу члана 119. став 1. тачка 6) и члана 123. став 5. и 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 ,6/2020, 129/21 и92/2023) , и члана 68. став 1. тачка 7) Статута ОШ „Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Нови Пазар, Школски одбор Основне школе „Халифа бин Заид Ал Нахјан”, Дојевиће, Нови Пазар, расписује

ОГЛАС

за избор директора Основне школе „Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Нови Пазар, на период четири године

 

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 30/2019) и Правилника организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Сл. гласник РС”, бр. 30/2019), Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај” у Јагодини расписује

 

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије
у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

На основу Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Одлуке Савета родитеља под бр. 05-57/1 од 30. 1. 2024. године, Основна школа „Моша Пијаде” из Пачира расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење eкскурзија и наставе у природи
у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 18.04.2024.