На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 30/2019) и Правилника организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Сл. гласник РС”, бр. 30/2019), Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај” у Јагодини расписује

 

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије
у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

I‒IV разред основне школе (једнодневна екскурзија)
Путни правац: Јагодина ‒ Крагујевац ‒ Јагодина
Превоз: аутобус
Планирани број учесника: 64 (28 ученика и 36 пратилаца)
Начин реализације: ручак за 51 учесника
Време реализације: 1. јун 2024. године
Садржаји: у складу са Упутством о формирању понуде
V‒VIII разред основне школе и I‒III разред средње школе
(једнодневна екскурзија)
Путни правац: Јагодина ‒ Нови Сад ‒ Јагодина
Превоз: аутобус
Планирани број учесника: 106 (62 ученика и 44 пратиоца)
Начин реализације: ручак за 73 учесника
Време реализације: 1. јун 2024. године
Садржаји: у складу са Упутством о формирању понуде
Агенције могу преузети Упутство за формирање понуде у просторијама школе радним даном од 8 до 14 часовна. Рок за преузимање Упутства је пет дана од дана објављивања огласа.
Понуда мора бити сачињена у потпуности према Упутству за формирање понуда. Понуда са варијантама није допуштена. Рок за достављање понуде је пет дана од дана истека рока за преузимање Упутства. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком: „Понуда ‒ не отварати”, лично или поштом на адресу: Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај”, Славке Ђурђевић 8, 35000 Јагодина.
Докази о испуњености услова достављају се уз понуду. Право учешћа имају туристичке агенције које поседују одговарајућу лиценцу министарства надлежног за послове туризма и испуњавају друге услове прописане законом којим се уређује делатност туризма, као и услове предвиђене Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС”, бр. 52/2019 и 61/2019).
Отварање понуда ће бити јавно, последњег дана рока за достављање понуда у 14.15 сати у просторијама школе. Одлуку о избору агенције школа ће донети најкасније у року од пет дана од дана истека рока за подношење понуда.

Све додатне информације могу се добити на телефон: 035/822-3204 или на имејл: skolazagluve035@mts.rs.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 91/2019), Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30 од 25. априла 2019) и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010. године и Годишњег плана рада школе за школску 2023/2024. годину, Основна школа „Бранко Радичевић” у Трговишту расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење екскурзије ученика од
I до VIII разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 16.05.2024.

На основу члана 154. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018/др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) и члана 4. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (,,Службени гласник РС”, бр. 21/2015, 92/2020 и 123/2022), директор ОШ Халифа бин Заид Ал Нахјан”, Дојевиће, Нови Пазар расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

На основу члана 119. став 1. тачка 6) и члана 123. став 5. и 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 ,6/2020, 129/21 и92/2023) , и члана 68. став 1. тачка 7) Статута ОШ „Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Нови Пазар, Школски одбор Основне школе „Халифа бин Заид Ал Нахјан”, Дојевиће, Нови Пазар, расписује

ОГЛАС

за избор директора Основне школе „Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Нови Пазар, на период четири године

 

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

На основу Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Одлуке Савета родитеља под бр. 05-57/1 од 30. 1. 2024. године, Основна школа „Моша Пијаде” из Пачира расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење eкскурзија и наставе у природи
у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 18.04.2024.