На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 91/2019), Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30 од 25. априла 2019) и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010. године и Годишњег плана рада школе за школску 2023/2024. годину, Основна школа „Бранко Радичевић” у Трговишту расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење екскурзије ученика од
I до VIII разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 16.05.2024.

Време реализације: крајем маја или почетком јуна у зависности од слободног термина у изабраној туристичкој агенцији
Путни правац: Трговиште ‒ Крушевац ‒ Врњачка Бања ‒ Трговиште
Време трајања екскурзије: један дан
Превоз: аутобус
Туристичке агенције могу преузети Упутство за формирање понуда у року од пет дана од дана објављивања огласа, у секртаријату Основне школе „Бранко Радичевић” у Трговишту, сваким радним даном од 8 до 13 часова.
Понуде се достављају у року од 10 дана од дана истека рока за преузимање Упутства. Непотпуне и неблаговремене понуде неће се узимати у разматрање.
Уз понуду, туристичка агенција је дужна да приложи доказ о поседовању прописане лиценце и доказе о искуству у ђачком туризму.

Понуде са назнаком: „За оглас – не отварати” слати на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић” Трговиште, 17525 Трговиште, број телефона 017/452-254; ПИБ: 100757376, матични број: 07204655, лице за контакт : Мира Станојевић, директор школе (мобилни телефон: 064/8173-732). Отварање понуда и избор најповољнијег понуђача обавиће се у просторијама школе у року од 10 дана од истека рода за подношење понуда.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

На основу члана 154. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018/др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) и члана 4. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (,,Службени гласник РС”, бр. 21/2015, 92/2020 и 123/2022), директор ОШ Халифа бин Заид Ал Нахјан”, Дојевиће, Нови Пазар расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

На основу члана 119. став 1. тачка 6) и члана 123. став 5. и 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 ,6/2020, 129/21 и92/2023) , и члана 68. став 1. тачка 7) Статута ОШ „Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Нови Пазар, Школски одбор Основне школе „Халифа бин Заид Ал Нахјан”, Дојевиће, Нови Пазар, расписује

ОГЛАС

за избор директора Основне школе „Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Нови Пазар, на период четири године

 

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 30/2019) и Правилника организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Сл. гласник РС”, бр. 30/2019), Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај” у Јагодини расписује

 

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије
у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

На основу Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Одлуке Савета родитеља под бр. 05-57/1 од 30. 1. 2024. године, Основна школа „Моша Пијаде” из Пачира расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење eкскурзија и наставе у природи
у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 18.04.2024.