На основу члана 119. став 1. тачка 6) и члана 123. став 5. и 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 ,6/2020, 129/21 и92/2023) , и члана 68. став 1. тачка 7) Статута ОШ „Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Нови Пазар, Школски одбор Основне школе „Халифа бин Заид Ал Нахјан”, Дојевиће, Нови Пазар, расписује

КОНКУРС

за избор директора Основне школе „Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Нови Пазар, на период четири године

 

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

УСЛОВИ:

 1. Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 140. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања,.За директора школе може бити изабрано лице које има високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена из научне; односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мутидисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005 године; да испуњава услове за наставнике те врсте школе и подручје рада, педагога и психолога; да има дозволу за рад наставника , васпитача и стручног сарадника (лиценца);обуку и положен испит за директора установе И најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;. да има психичку,физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања и давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно – васпитни рад; Комисија за избор директора цениће о доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата(извештај просветног саветника ,као и  доказ о резултатима стручно педагошког надзора  рада установе и оцену спољашњег вредновања,, ако је кандидат претходно обављао дужност директора школе.

Изузетно ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарјућим образовањем из члана 140. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140. став 3. истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске студије, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године, или више образовање, за наставнике те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника , обуку и положен испит за директора школе и најмање десет година рада у установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања.

Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:

 1. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
 2. оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад наставника и стручног сарадника(стручни испит , лиценца);
 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе ако је кандидат поседује , уколико је кандидат у фази обуке за полагање испита потребно је да доставити доказ о похађању програма обуке (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кадидат ће бити у обавези да исти положи у року од две године од дана ступања на дужност );
 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије – не старије од 6 месеци
 5. оригинал или оверену фотоккопију извода из матичне књиге рођених – не старије од 6 месеци
 6. оригинал или оверена фотокопија уверења да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139. став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (уверење МУП-а РС ) не старије од 6 месеци; уверење из надлежног Основног суда РС да против кандидата није покренут кривични поступак, и истрага (не старије од 6 месеци ),уверење из надлежног прекршајног суда, оригинал или оверену копију потврде Повереника за заштиту равноправности да за кандидата није утврђено дискриминаторноо понашање( не старије од 6 месеци ) .Захтев за издавање потврде за заштиту равноправности подноси се  у слободној форми на е-маил, poverenik@ravnopravnost.gov.rs или на адресу Повереник за заштиту равноправности , Булевар краља Александра 84 Београд, са назнаком да је потврда потребна ради учешћа на конкурсу за избор директора школе и са навођењем имена, презимена , ЈМБГ и адресе учесника на конкурсу на који се доставља потврда, захтев мора бити својеручно потписан;
 7. оригинал или оверену фотокопију потврде о годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања
 8. оригинал или оверену фотокопију доказа о знању језика на ком се обавља васпитно образовни рад ( српски и босански језик), уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику
 9. оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима издато од стране надлежне установе – доставља се пре закљуцења уговора о раду ( не старије од 6 месеци)
 10. оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата уколико га је било (извештај надлежног просветног саветника а ако га није било потврда надлежне Школске управе – не старије од датума објаве конкурса)
 11. оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, извештај просветног саветника (само за кандидате који су претходно обављали дужност директора установе), а ако га није било потврда надлежне школске управе -не старије од датума објаве конкурса
 12. преглед кретања у слузби са биографским подацима, бројем телефона и адресом електронске посте;

13.оквирни план рада за време мандата ;

14.Пријавни формулар за пријаву на конкурс са интернет странице Министарства просвете;

Све исправе-докази морају бити оверене од стране надлежних органа или у оригиналу.

Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса могу се поднети лично у затвореној коверти или препорученом поштом на адресу ОШ”Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће , ул Дојевиће  бб 36 300 Нови Пазар са назанаком „Конкурс за директора“.Подаци које се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкретном поступку у складу са Законом о заштити података личности (“Службенигласник РС број 87/18).

Сва додатна обавештења могу се добити у секретиријату школе и на телефон број: 020/361-633.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 91/2019), Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30 од 25. априла 2019) и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010. године и Годишњег плана рада школе за школску 2023/2024. годину, Основна школа „Бранко Радичевић” у Трговишту расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење екскурзије ученика од
I до VIII разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 16.05.2024.

На основу члана 154. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018/др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) и члана 4. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (,,Службени гласник РС”, бр. 21/2015, 92/2020 и 123/2022), директор ОШ Халифа бин Заид Ал Нахјан”, Дојевиће, Нови Пазар расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 30/2019) и Правилника организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Сл. гласник РС”, бр. 30/2019), Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај” у Јагодини расписује

 

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије
у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

На основу Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Одлуке Савета родитеља под бр. 05-57/1 од 30. 1. 2024. године, Основна школа „Моша Пијаде” из Пачира расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење eкскурзија и наставе у природи
у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 18.04.2024.