На основу Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Одлуке Савета родитеља под бр. 05-57/1 од 30. 1. 2024. године, Основна школа „Моша Пијаде” из Пачира расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење eкскурзија и наставе у природи
у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 18.04.2024.

Екскурзије:
I – IV разред: једнодневна
Путни правац: Пачир – Сремски Карловци – Чортановци – Пачир
Садржај: Сремски Карловци (разгледање града, Патријаршки двор, Карловачка гимназија, Саборна црква, Чесма четири лава) – Чортановци (Камп животних вештина, Адреналин парк)
Планирани број ученика: око 35
Пратиоци: (одељењске старешине) 8
Превоз: аутобус
Ручак: да
Лекар: не
Време реализације: мај
V– VIII разред: дводневна
Путни правац: Пачир – Нови Сад – Лозница – Бајина Башта – Мокра Гора – Златибор – Пачир
Садржај: одлазак до Сунчане реке, језера Перућац, разгледање хидроелекртане Бајина Башта, посета Мокре Горе, чувена Шарганска осмица (воз Ћира) у трајању од два сата, Мећавник и посета Дрвенграда (биоскоп под земљом ,,Underground”), Златибор и Спортско-рекреативни центар ,,Спорт Трим” у насељу Караула, El Paso City
Планирани број ученика: око 35
Ручак: да
Превоз: аутобус
Пратиоци: (одељењске старешине): 8
Лекар: да
Време реализације: мај
Други услови: начин плаћања – у две месечне рате, последња рата исплаћује се после обављеног путовања под условима који важе за износ гаранције; у цену морају да буду урачунати и трошкови реализације свих садржаја (улазнице за музеје, манастире, трошкове водича, итд.); пратиоци (одељењске старешине). Понуда мора да садржи појединачну цену по ученику.
Туристичке агенције могу преузети Упутство за формирање понуде по овом огласу, ради учешћа у избору агенције за реализацију екскурзије, у року од пет дана од дана објављивања огласа у Основној школи „Моша Пијаде” из Пачира, сваким радним даном од 8 до 13 часова. Трошкове цене оглашавања пропорцијално сносе изабране агенције. Туристичка агенција понуду мора да поднесе за све разреде. Понуде морају бити јасне и недвосмислене. Понуда мора да буде сачињена по Упутству за формирање понуде, где су садржани сви ближи услови и мора бити благовремена и комплетна. Рок за подношење понуде је 10 дана од дана истека рока за преузимање Упутства. Уз понуду, туристичка агенција је дужна да приложи доказ о поседовању прописане лиценце министартства надлежног за послове туризма као и доказе о искуству у ђачком и омладинском туризму.
Туристичка агенција доставља понуду у затвореној коверти са назнаком: „За оглас – не отварати” на адресу: ОШ „Моша Пијаде” из Пачира, Улица Школска број 1, Пачир.
Комисија ће избор најповољнијег понуђача, за сваки разред посебно, обављати у просторијама школе, најраније првог радног дана по истеку рока за достављање понуда. Школа нема обавезе према изабраном понуђачу, ако се не испуне прописани услови из Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) који се односе на број ученика чији родитељи су се изјаснили да им дете путује (најмање 60 одсто од укупног броја ученика из разреда).

Све додатне информације у вези са огласом могу се добити на телефон број: 024/4744-004 или 063/8711-206.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 91/2019), Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30 од 25. априла 2019) и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010. године и Годишњег плана рада школе за школску 2023/2024. годину, Основна школа „Бранко Радичевић” у Трговишту расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење екскурзије ученика од
I до VIII разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 16.05.2024.

На основу члана 154. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018/др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) и члана 4. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (,,Службени гласник РС”, бр. 21/2015, 92/2020 и 123/2022), директор ОШ Халифа бин Заид Ал Нахјан”, Дојевиће, Нови Пазар расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

На основу члана 119. став 1. тачка 6) и члана 123. став 5. и 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 ,6/2020, 129/21 и92/2023) , и члана 68. став 1. тачка 7) Статута ОШ „Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Нови Пазар, Школски одбор Основне школе „Халифа бин Заид Ал Нахјан”, Дојевиће, Нови Пазар, расписује

ОГЛАС

за избор директора Основне школе „Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Нови Пазар, на период четири године

 

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 30/2019) и Правилника организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Сл. гласник РС”, бр. 30/2019), Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај” у Јагодини расписује

 

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије
у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 09.05.2024.