На основу члана 126. став 4. тачка 18), члана 139. ст. 1 – 3, 140, 141, члана 154. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018, 10/2019, 6/20, 129/21 и 92/93), Одлуке бр. 0105-186 од 3. 4. 2024. године, Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени гласник РС” – „Просветни гласник” бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20, 18/20 и 16/22), Правилника о организацији и ситематизацији радних места у ОМШ „Петар Илић”, директор Основне музичке школе „Петар Илић” из Аранђеловца, Бранко Николић (у даљем тексту: Школа), дана 3. 4. 2024. године расписује

КОНКУРС

за радно место наставник хармонике

Датум објаве огласа: 18.04.2024.

Пријем у радни однос се врши на одређено време ради замене директора док траје мандат, са пуним радним временом у Основној музичкој школи „Петар Илић” из Аранђеловца.

У радни однос ради обављања посла наставника хармонике може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:

1. Поседује одговарајуће образовање, односно одговарајуће високо образовање прописано чланом 140. став 1. и члана 142. Закона о основама система образовања и васпитања, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то:

(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;

(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, и то:

(1) дипломирани музичар, усмерење акордеониста;

(2) дипломирани музичар – акордеониста;

(3) академски музичар акордеониста;

(4) мастер музички уметник, професионални статус – акордеониста/хармоникаш;

(5) дипломирани музичар-бајаниста;

(6) мастер музички уметник, професионални статус камерни музичар, са претходно завршеним основним академским студијама хармонике.

  • Поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
  • Поседује држављанство Републике Србије;
  • Није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
  • 5. Зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Број извршилаца: један (1)

Рок за пријављивање на Конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом доставља школи.

Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:

– одштамапан и попуњен пријавни формулар,

– оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, не старијег од 6 месеци;

– оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, не старијег од 6 месеци;

– оригинал/оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;

– уверење о неосуђиваности, не старије од 6 месеци (извод из КЕ издаје МУП Полицијска управа);

– доказ да зна српски језик или језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику;

– радну биографију.

Кандидати ће бити упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.

Кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду доставља доказ да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима из члана 139. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпиатања.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је прописно оверена код јавног бележника.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс спроводи конкурсна комисија. Решење о избору кандидата директор школе доноси у року од осам дана од дана достављања образложене листе кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос.

Школа нема обавезу да кандидатима пријављеним на Конкурс врати приложену документацију по Конкурсу.

Пријаве доставити лично или послати поштом уз назнаку: „За конкурс” на адресу: Основна музичка школа „Петар Илић” Аранђеловац 34 300, Улица Јосипа Грушовника бр. 1.

Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити код секретара школе на телефон број: 034/712-959.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 91/2019), Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30 од 25. априла 2019) и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010. године и Годишњег плана рада школе за школску 2023/2024. годину, Основна школа „Бранко Радичевић” у Трговишту расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење екскурзије ученика од
I до VIII разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 16.05.2024.

На основу члана 154. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018/др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) и члана 4. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (,,Службени гласник РС”, бр. 21/2015, 92/2020 и 123/2022), директор ОШ Халифа бин Заид Ал Нахјан”, Дојевиће, Нови Пазар расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

На основу члана 119. став 1. тачка 6) и члана 123. став 5. и 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 ,6/2020, 129/21 и92/2023) , и члана 68. став 1. тачка 7) Статута ОШ „Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Нови Пазар, Школски одбор Основне школе „Халифа бин Заид Ал Нахјан”, Дојевиће, Нови Пазар, расписује

ОГЛАС

за избор директора Основне школе „Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Нови Пазар, на период четири године

 

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 30/2019) и Правилника организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Сл. гласник РС”, бр. 30/2019), Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај” у Јагодини расписује

 

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије
у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 09.05.2024.