На основу члана 7, Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС” бр. 16/2018) Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп фискултурне сале Основне школе „Вук Караџић”, Бачка Паланка, расписује

ОГЛАС

о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп фискултурне сале

Датум објаве огласа: 18.04.2024.

Предмет давања у закуп путем прикупљања писмених понуда је фискултурна сала површине 320 квадратних метара са припадајућом свлачионицом. Фискултурна сала се даје у закуп у сврху спровођења спортских и рекреативних активности. Почетни износ закупнине је 1200 динара по термину. Термин је у трајању од 90 минута. У износ закупнине нису урачунати трошкови евентуалне штете које настану кривицом закупца, ове трошкове сноси закупац.
Фискултурна сала ће се издавати:
– Од понедељка до петка од 19.30 до 21.00 час за децу предшколског и школског узраста, а од понедељка до петка 21.00 до 22.30 часа за децу школског узраста и за одрасле
– У дане викенда од 9 до 20 часова за децу школског и предшколског узраста, а од 9 до 23 часа за децу школског узраста и за одрасле.
Стручно васпитни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају одговарајуће више и високо образовање у области физичког васпитања и спорт/ или су поред основне стручне оспособљености и посебно стручно оспособљени за рад са децом – Закон о спорту („Службени гласник РС” бр. 10/2016).
Рок трајања закупа: од 16. 5. 2024 – 15. 5. 2025. изузев у периоду од 1. 7. 2024. до 31. 8. 2024. за дан државног празника 11. новембар 2024, од 1. 1. 2025. до 7. 1. 2025. за дане државног празника (15, 16. фебруар 2025, 18. 4 – 21. 4. 2025, 1. и 2. 5. 2025)
Рок за плаћање термина: је до 5. у месецу за претходни месец
Понуђени термини могу бити измењени или се неће користити ако постоји потреба за извођењем наставе, стручно педагошког рада или активности које су предвиђене планом и програмом ОШ „Вук Караџић” Бачка Паланка. Право да учествују имају сва правна и физичка лица.
Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ. За предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број. За правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве. Навести спорт који понуђач жели да обавља у сали. Понуђену висину закупнине по дану и термину (дати у табели која се може преузети са интернет стране www.vukaros.edu.rs). Понуђач је обавезан да уплати депозит за учествовање на огласу у висини од 4000 динара. Депозит се уплаћује на жиро рачун школе бр. 840-781666-08 уз навођење сврхе плаћања – Учествовање на огласу. Навести број жиро рачуна понуђача за враћање депозита. Понуђач подноси понуду у затвореној и запечаћеној коверти лично или поштом на адресу ОШ „Вук Караџић”, Доситејева бр. 3, Бачка Паланка са назнаком: „Понуда за закуп фискултурне сале – не отварај”. Понуде се достављају до 10. 5. 2024. до 13 часова.
Јавно отварање писмених понуда ће се одржати дана: 13. 5. 2024. у 11 часова на адреси Доситејева 3, Бачка Паланка. Непотпуне и неблаговремене пријаве односно понуде неће се узети у разматрање. Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је:
За правна лица: висина понуђене закупнине по термину, доказ о лиценци (сертификат/диплома тренера и др. стручних лица)
За физичка лица и предузетнике: висина понуђене закупнине по термину, оверена изјава одговорног лица који склапа уговор да ће уредно плаћати термине у име грађана – рекреативаца
Понуђачи који су претходне године користили фискултурну салу, а пријављују се на оглас ове године, дужни су да доставе доказе да су измирили све обавезе према школи закључно са априлом 2024. године, у супротном се њихове понуде неће узети у разматрање. Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне једна понуда. Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупине. Уколико изабрани најповољнији понуђач одустане од понуде након окончања поступка, односно не закључи уговор о закупу, уговор ће бити понуђен следећем најповољнијем понуђачу. Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине да у року од три дана од дана пријема позива доставе нову писмену затворену понуду са увећеним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача. Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача. Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда је пет радних дана од дана отварања понуда. Време и место увида у документацију: након отварања понуда, дана 14. 5. 2024. од 10 до 12 часова.
Датум и време разгледања непокретности која се даје у закуп: сваког радног дана од дана објављивања огласа у периоду од 8 до 12 часова.

Све додатне информације у вези са огласом могу се добити на број телефона: 021/6041-244.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 91/2019), Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30 од 25. априла 2019) и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010. године и Годишњег плана рада школе за школску 2023/2024. годину, Основна школа „Бранко Радичевић” у Трговишту расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење екскурзије ученика од
I до VIII разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 16.05.2024.

На основу члана 154. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018/др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) и члана 4. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (,,Службени гласник РС”, бр. 21/2015, 92/2020 и 123/2022), директор ОШ Халифа бин Заид Ал Нахјан”, Дојевиће, Нови Пазар расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

На основу члана 119. став 1. тачка 6) и члана 123. став 5. и 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 ,6/2020, 129/21 и92/2023) , и члана 68. став 1. тачка 7) Статута ОШ „Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Нови Пазар, Школски одбор Основне школе „Халифа бин Заид Ал Нахјан”, Дојевиће, Нови Пазар, расписује

ОГЛАС

за избор директора Основне школе „Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Нови Пазар, на период четири године

 

Датум објаве огласа: 09.05.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 30/2019) и Правилника организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Сл. гласник РС”, бр. 30/2019), Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај” у Јагодини расписује

 

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије
у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 09.05.2024.