На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 –др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/2018 и 79/2023), Одлуке Школског одбора дел. број 152/2 од 29.02.2024. године и Сагласности Секретаријата за имовинске и правне послове Градске управе града Београда дел. број: XXI-04-463.3-99/2023 од 28.09.2023. године, ОШ ,,Марија Бурсаћ”, Београд, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за издавање у закуп дела школског простора у објекту ОШ „Марија Бурсаћ” путем прикупљања писмених понуда

Датум објаве огласа: 03.04.2024.

Предмет давања у закуп:
Књижара – која се налази у приземљу објекта школе, површине 8 квадратних метара, на период од четири године у току редовне наставе, у времену од 8 до 16 часова радним данима и утврђује почетну цену на месечном нивоу у износу од 16.000 динара са ПДВ-ом, простор се издаје у закуп за намену набавке школског прибора за ученике ОШ „Марија Бурсаћ”.
Учионице – површине 56 квадратних метара, намена коришћења – за школу глуме, школу шаха и сличних активности, у ваннаставним терминима, на период од четири године, почетна цена 700 дин/сат.
Трошкове текућег одржавања простора који се издаје сноси закупац.
Рок издавања у закуп школског простора – ( књижаре и учионица) је од дана потписивања уговора о закупу, до завршетка школске/наставне године.
Право учешћа у јавном позиву имају правна лица регистрована за обављање одговарајуће делатности код надлежног органа.
Понуда треба обавезно да садржи: назив и седиште, контакт телефон овлашћеног лица, фотокопију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, фотокопију потврде о додељеном пореском идентификационим броју, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, износ понуђене закупнине. Писмене понуде се достављају у затвореној коверти на адресу: ОШ „Марија Бурсаћ”, Милана Ракића 81, Београд, са назнаком: ,,Пријава на јавни позив”. Понуђач подноси писмену понуду лично или путем поште. Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања јавног позива и истиче последњег дана наведеног рока до 14 часова, без обзира на начин доставе. Разматрање приспелих понуда ће се обавити наредног дана у просторијама ОШ „Марија Бурсаћ” о чему ће понуђачи бити обавештени телефонским путем.
Прикупљене понуде разматраће Комисија коју је формирао Школски одбор. Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од пет дана од дана отварања понуда. Избор најповољнијих понуда ће се обавити по критеријуму највише понуђене цене за закуп. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Разгледање просторије која је предмет закупа и увид у документацију исте могуће је радним даном од 9 до 11 часова.

Све додатне информације у вези са огласом могу се добити у секретаријату школе сваког радног дана од 10 до 12 часова, на телефон: 011/308-80-42 или путем електронске поште info@osmb.edu.rs.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

„С ДЕЦОМ ОКО СВЕТА”

ОГЛАС

Креативни центар вас позива да се пријавите на конкурс С децом око света намењен предшколским установама на територији Србије.
Тема конкурса: Помоћу књига С децом око света „отпутовали” смо у…

Датум објаве огласа: 11.04.2024.

На основу Правилника о ближим условима за остваривање различитих облика и програма васпитно-образовног рада и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа, Предшколска установа „11. април” из Београда расписује

ОГЛАС

број 1/2024
за прикупљање понуда за реализацију летовања деце
предшколског узраста за радну 2023/2024. годину

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину, директор Основне школе „Димитрије Прица” у Доњој Брњици расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију наставе у природи за ученике од I до IV разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл. гласник РС” – „Просветни гласник” бр. 30/2019), ОШ „Здравко Јовановић Поћута, Ваљево, расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзија у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 28.03.2024.