На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл. гласник РС” – „Просветни гласник” бр. 30/2019), ОШ „Здравко Јовановић Поћута, Ваљево, расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзија у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

Ученици од I до VIII разреда (једнодневна екскурзија)

Датум реализације: крај маја 2024.

Путни правац: Поћута – Каона – Сремска Митровица – Засавица – Поћута

Број ученика: од 55 ученика

Садржаји: обилазак манастира Каона, обилазак Сремске Митровице, посета Специјалног резервата природе Засавица

Право на учешће на огласу имају правна лица која испуњавају услове из конкурсне документације. Рок за преузимање Упутства за формирање понуда је пет дана од дана објављивања огласа. Упутство се може преузети у просторијама школе у Поћути радним даном од 8 до 13 часова. Понуда се подноси у року од 10 дана од дана истека рока за преузимање Упутства. Понуђачи подносе понуде у затвореној коверти, оверене печатом и потписом овлашћеног лица. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, с назнаком: „За оглас – не отварати”. Отварање понуда и избор најповољније агенције извршиће Комисија о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

Све додатне информације у вези са огласом могу се добити на телефон број: 014/3573-107.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

На основу одлуке Школског одбора од 06. 06. 2024. године, а у вези са чланом 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосреднон погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 16/18),  Комисија Школског одбора Основне школе „Гаврило Принцип“  у Земуну  објављује

ОГЛАС

о прикупљању писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини

Датум објаве огласа: 02.07.2024.

Средња школа Нови Пазар у Новом Пазару

расписује

ОГЛАС

за упис редовних ученика у први разред средње школе

за школску 2024/2025. годину

за следећа подручја рада и образовне профиле

Датум објаве огласа: 29.05.2024.
  1. ЛУТКАРСКИ ОБРАЗОВНИ ФЕСТИВАЛ (ЛУТКЕФ)

 

ОГЛАС

Датум објаве огласа: 29.05.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС, бр. 30/2019) и Правилника о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 30/2019), Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. Мај” у Јагодини расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 24.05.2024.