На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл. гласник РС” – „Просветни гласник” бр. 30/2019), ОШ „Здравко Јовановић Поћута, Ваљево, расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзија у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

Ученици од I до VIII разреда (једнодневна екскурзија)

Датум реализације: крај маја 2024.

Путни правац: Поћута – Каона – Сремска Митровица – Засавица – Поћута

Број ученика: од 55 ученика

Садржаји: обилазак манастира Каона, обилазак Сремске Митровице, посета Специјалног резервата природе Засавица

Право на учешће на огласу имају правна лица која испуњавају услове из конкурсне документације. Рок за преузимање Упутства за формирање понуда је пет дана од дана објављивања огласа. Упутство се може преузети у просторијама школе у Поћути радним даном од 8 до 13 часова. Понуда се подноси у року од 10 дана од дана истека рока за преузимање Упутства. Понуђачи подносе понуде у затвореној коверти, оверене печатом и потписом овлашћеног лица. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, с назнаком: „За оглас – не отварати”. Отварање понуда и избор најповољније агенције извршиће Комисија о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

Све додатне информације у вези са огласом могу се добити на телефон број: 014/3573-107.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

„С ДЕЦОМ ОКО СВЕТА”

ОГЛАС

Креативни центар вас позива да се пријавите на конкурс С децом око света намењен предшколским установама на територији Србије.
Тема конкурса: Помоћу књига С децом око света „отпутовали” смо у…

Датум објаве огласа: 11.04.2024.

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 –др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/2018 и 79/2023), Одлуке Школског одбора дел. број 152/2 од 29.02.2024. године и Сагласности Секретаријата за имовинске и правне послове Градске управе града Београда дел. број: XXI-04-463.3-99/2023 од 28.09.2023. године, ОШ ,,Марија Бурсаћ”, Београд, расписује

ОГЛАС

за издавање у закуп дела школског простора у објекту ОШ „Марија Бурсаћ” путем прикупљања писмених понуда

Датум објаве огласа: 03.04.2024.

На основу Правилника о ближим условима за остваривање различитих облика и програма васпитно-образовног рада и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа, Предшколска установа „11. април” из Београда расписује

ОГЛАС

број 1/2024
за прикупљање понуда за реализацију летовања деце
предшколског узраста за радну 2023/2024. годину

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину, директор Основне школе „Димитрије Прица” у Доњој Брњици расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију наставе у природи за ученике од I до IV разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 28.03.2024.