На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину, директор Основне школе „Димитрије Прица” у Доњој Брњици расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију наставе у природи за ученике од I до IV разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

Настава у природи предвиђена је да траје седам дана – шест ноћења
Планирана релација: Доња Брњица – Тара – Доња Брњица
Време планиране реализације: мај 2024. године
Планирани број ученика: (9 + 1 наставник)
Превоз: аутобус који мора да испуњава све услове који су предвиђени Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС”, бр. 52/19, 61/19) Садржај наставе у природи: седмодневни боравак на Тари; четири оброка са ужином; рад аниматора; лекарски надзор; превоз модерним туристичким аутобусом; накнада за бригу о деци; боравишна такса и мотелско осигурање; плаћање у једнаким месечним ратама до јуна 2024. године
Агенција је дужна да у саставу свог пратећег стручног тима укључи лекара, као и да покрије његове трошкове. Агенција је дужна да ангажује и сноси трошкове водича са лиценцом и одговарајућим CV (си-вијом).
Приликом формирања понуде потребно је узети у обзир следеће: превоз, смештај – пун пансион, плаћене улазнице за посете (ако се плаћају), број гратиса на одређени број ученика и наставника. Понуда мора да садржи појединачну цену по ученику у динарској противвредности као и број рата плаћања и број гратиса.
Екскурзију може да реализује искључиво агенција која поседује законом прописану лиценцу за организовање туристичких путовања као и доказе о искуству у ђачком и омладинском туризму.
Рок за достављање понуда у року од осам дана од дана објављивања у огласу. Понуду треба доставити лично, на адресу или имејл адресу: ОШ „Димитрије Прица” Доња Брњица 38205, имејл: dimitrije99prica@gmail.com. Одлуку о избору понуђача донеће Савет родитеља истог дана након отварања и разматрања приспелих понуда.

Све додатне информације у вези са огласом могу се добити на телефон број: +38349283-738.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

„С ДЕЦОМ ОКО СВЕТА”

ОГЛАС

Креативни центар вас позива да се пријавите на конкурс С децом око света намењен предшколским установама на територији Србије.
Тема конкурса: Помоћу књига С децом око света „отпутовали” смо у…

Датум објаве огласа: 11.04.2024.

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 –др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/2018 и 79/2023), Одлуке Школског одбора дел. број 152/2 од 29.02.2024. године и Сагласности Секретаријата за имовинске и правне послове Градске управе града Београда дел. број: XXI-04-463.3-99/2023 од 28.09.2023. године, ОШ ,,Марија Бурсаћ”, Београд, расписује

ОГЛАС

за издавање у закуп дела школског простора у објекту ОШ „Марија Бурсаћ” путем прикупљања писмених понуда

Датум објаве огласа: 03.04.2024.

На основу Правилника о ближим условима за остваривање различитих облика и програма васпитно-образовног рада и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа, Предшколска установа „11. април” из Београда расписује

ОГЛАС

број 1/2024
за прикупљање понуда за реализацију летовања деце
предшколског узраста за радну 2023/2024. годину

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл. гласник РС” – „Просветни гласник” бр. 30/2019), ОШ „Здравко Јовановић Поћута, Ваљево, расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзија у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 28.03.2024.