Средња занатска школа из Београда расписује

ОГЛАС

о прикупљању писмених понуда

за издавање у закуп дела школског простора – балон сале

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

Предмет давања у закуп је непокретност, балон сала, корисника Средње занатске школе из Београда, ГО Раковица, која се налази у дворишту школе, у Улици Вукасовићева бр. 21а, површине 869 квадратних метара, за намену коришћења – обављање спортске делатности.

Предметна непокретност се даје у закуп у поступку прикупљања писмених понуда, на период од годину дана.

Балон сала се издаје у закуп радним данима и (или) викендом, тако да не ремети наставни процес школе, при чему ће време коришћења и одговарајући распоред коришћења балон сале бити утврђени уговором о закупу.

Закупац је у обавези да балон салу користити искључиво за обављање спортске делатности и да балон салу одржава уредно и чисто након коришћења.

Почетна односно најнижа цена закупнине је 400 евра у динарксој противвредности за месец дана коришћења балон сале по средњем курсу НБС без ПДВ-а и исти пада на терет закупца.

Понуда која се доставља, обавезно треба да садржи:

  •  Износ закупнине која се нуди
  • Податке о подносиоцу понуде, и то: a) за физичка лица: име и презиме; адресу; број личне карте; ЈМБГ; доказ о уплати депозита у износу од 10.000 динара; напомена: у понуди се обавезно наводи број рачуна понуђача на који ће се извршити повраћај депозита; б) за предузетнике: име и презиме предузетника; адресу; број личне карте; ЈМБГ; назив радње; матични број; доказ о уплати депозита у износу од 10.000 динара; напомена: у понуди се обавезно наводи број рачуна понуђача на који ће се извршити повраћај депозита; за правна лица: назив и седиште; копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа; пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; доказ о уплати депозита у износу од 10.000 динара; напомена: у понуди се обавезно наводи број рачуна понуђача на који ће се извршити повраћај депозита
  • Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине
  • Понуђачи могу разгледати балон салу сваког радног дана, у периоду од 10 до 13 часова, за време трајања огласа. Понуђачи могу извршити увид у документацију/услове огласа, и то сваког радног дана, у периоду од 10 до 13 часова, у канцеларији секретара школе, за време трајања огласа.

Понуде се достављају у року од осам дана од дана објављивања огласа, лично или поштом. Понуде се достављају у затвореној и запечаћеној коверти непосредном предајом (сваког радног дана у периоду од 9 до 15 часова) или поштом на адресу: Средња занатска школа, Београд, Улица Вукасовићева бр. 21а, са назнаком: „Понуда за закуп балон сале – НЕ ОТВАРАЈ”.

Саставни део понуде понуђача је и доказ о уплати депозита. Сваки понуђач је дужан да на име трошкова огласа уплати износ од 10.000 динара на текући рачун школе бр. 840-31302845-09 са моделом 97 и позивом на број 5801825040174212200 код Управе за трезор. Учеснику који је понудио највећи износ закупнине, уплаћени депозит се урачунава у закупнину. Учесницима чије понуде нису најповољније, депозит се враћа у року од осам дана од дана достављања обавештења о избору најповољније понуде, у истом износу, на рачун који су навели у својој понуди.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују. Јавно отварање писмених понуда, одржаће се трећег дана по истеку рока за отварање понуда, са почетком у 12.40 часова, у Средњој занатској школи, Вукасовићева бр. 21а, у канцеларији секретара школе. Избор најповољнијег понуђача, извршиће се у року од осам дана, од дана истека рока за достављање понуда. Учеснике огласа школа ће у писаном облику обавестити о избору најповољније понуде, у року од пет дана од дана доношења одлуке о избору најповољније понуде.

Све додатне информације у вези огласа могу се добити радним даном од 9 до 13 часова, на број телефона: 011/3594-104 или путем имејла szssekretar@gmail.com.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

На основу одлуке Школског одбора од 06. 06. 2024. године, а у вези са чланом 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосреднон погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 16/18),  Комисија Школског одбора Основне школе „Гаврило Принцип“  у Земуну  објављује

ОГЛАС

о прикупљању писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини

Датум објаве огласа: 02.07.2024.

Средња школа Нови Пазар у Новом Пазару

расписује

ОГЛАС

за упис редовних ученика у први разред средње школе

за школску 2024/2025. годину

за следећа подручја рада и образовне профиле

Датум објаве огласа: 29.05.2024.
  1. ЛУТКАРСКИ ОБРАЗОВНИ ФЕСТИВАЛ (ЛУТКЕФ)

 

ОГЛАС

Датум објаве огласа: 29.05.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС, бр. 30/2019) и Правилника о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 30/2019), Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. Мај” у Јагодини расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 24.05.2024.