Средња занатска школа из Београда расписује

ОГЛАС

о прикупљању писмених понуда

за издавање у закуп дела школског простора – балон сале

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

Предмет давања у закуп је непокретност, балон сала, корисника Средње занатске школе из Београда, ГО Раковица, која се налази у дворишту школе, у Улици Вукасовићева бр. 21а, површине 869 квадратних метара, за намену коришћења – обављање спортске делатности.

Предметна непокретност се даје у закуп у поступку прикупљања писмених понуда, на период од годину дана.

Балон сала се издаје у закуп радним данима и (или) викендом, тако да не ремети наставни процес школе, при чему ће време коришћења и одговарајући распоред коришћења балон сале бити утврђени уговором о закупу.

Закупац је у обавези да балон салу користити искључиво за обављање спортске делатности и да балон салу одржава уредно и чисто након коришћења.

Почетна односно најнижа цена закупнине је 400 евра у динарксој противвредности за месец дана коришћења балон сале по средњем курсу НБС без ПДВ-а и исти пада на терет закупца.

Понуда која се доставља, обавезно треба да садржи:

  •  Износ закупнине која се нуди
  • Податке о подносиоцу понуде, и то: a) за физичка лица: име и презиме; адресу; број личне карте; ЈМБГ; доказ о уплати депозита у износу од 10.000 динара; напомена: у понуди се обавезно наводи број рачуна понуђача на који ће се извршити повраћај депозита; б) за предузетнике: име и презиме предузетника; адресу; број личне карте; ЈМБГ; назив радње; матични број; доказ о уплати депозита у износу од 10.000 динара; напомена: у понуди се обавезно наводи број рачуна понуђача на који ће се извршити повраћај депозита; за правна лица: назив и седиште; копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа; пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; доказ о уплати депозита у износу од 10.000 динара; напомена: у понуди се обавезно наводи број рачуна понуђача на који ће се извршити повраћај депозита
  • Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине
  • Понуђачи могу разгледати балон салу сваког радног дана, у периоду од 10 до 13 часова, за време трајања огласа. Понуђачи могу извршити увид у документацију/услове огласа, и то сваког радног дана, у периоду од 10 до 13 часова, у канцеларији секретара школе, за време трајања огласа.

Понуде се достављају у року од осам дана од дана објављивања огласа, лично или поштом. Понуде се достављају у затвореној и запечаћеној коверти непосредном предајом (сваког радног дана у периоду од 9 до 15 часова) или поштом на адресу: Средња занатска школа, Београд, Улица Вукасовићева бр. 21а, са назнаком: „Понуда за закуп балон сале – НЕ ОТВАРАЈ”.

Саставни део понуде понуђача је и доказ о уплати депозита. Сваки понуђач је дужан да на име трошкова огласа уплати износ од 10.000 динара на текући рачун школе бр. 840-31302845-09 са моделом 97 и позивом на број 5801825040174212200 код Управе за трезор. Учеснику који је понудио највећи износ закупнине, уплаћени депозит се урачунава у закупнину. Учесницима чије понуде нису најповољније, депозит се враћа у року од осам дана од дана достављања обавештења о избору најповољније понуде, у истом износу, на рачун који су навели у својој понуди.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују. Јавно отварање писмених понуда, одржаће се трећег дана по истеку рока за отварање понуда, са почетком у 12.40 часова, у Средњој занатској школи, Вукасовићева бр. 21а, у канцеларији секретара школе. Избор најповољнијег понуђача, извршиће се у року од осам дана, од дана истека рока за достављање понуда. Учеснике огласа школа ће у писаном облику обавестити о избору најповољније понуде, у року од пет дана од дана доношења одлуке о избору најповољније понуде.

Све додатне информације у вези огласа могу се добити радним даном од 9 до 13 часова, на број телефона: 011/3594-104 или путем имејла szssekretar@gmail.com.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

„С ДЕЦОМ ОКО СВЕТА”

ОГЛАС

Креативни центар вас позива да се пријавите на конкурс С децом око света намењен предшколским установама на територији Србије.
Тема конкурса: Помоћу књига С децом око света „отпутовали” смо у…

Датум објаве огласа: 11.04.2024.

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 –др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/2018 и 79/2023), Одлуке Школског одбора дел. број 152/2 од 29.02.2024. године и Сагласности Секретаријата за имовинске и правне послове Градске управе града Београда дел. број: XXI-04-463.3-99/2023 од 28.09.2023. године, ОШ ,,Марија Бурсаћ”, Београд, расписује

ОГЛАС

за издавање у закуп дела школског простора у објекту ОШ „Марија Бурсаћ” путем прикупљања писмених понуда

Датум објаве огласа: 03.04.2024.

На основу Правилника о ближим условима за остваривање различитих облика и програма васпитно-образовног рада и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа, Предшколска установа „11. април” из Београда расписује

ОГЛАС

број 1/2024
за прикупљање понуда за реализацију летовања деце
предшколског узраста за радну 2023/2024. годину

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину, директор Основне школе „Димитрије Прица” у Доњој Брњици расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију наставе у природи за ученике од I до IV разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 28.03.2024.