На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије („Службени гласник РС” – „Просветни гласник” бр. 30/19) и Упутства Министарства просвете за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи бр. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010. године Основна школа „Проф. др Недељко Кошанин” – Дeвићи, Вионица, расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзија ученика IVIII разреда

 за школску 2023/2024. годину

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

I–II–IIIIV разред: једнодневна екскурзија

Путни правац: Девићи – манастир Студеница – манастир Жича – Врњачка Бања (обилазак извора минералне воде, обилазак туристичког насеља, забавне активности ручак). Повратак преко Матарушке Бање

Време реализације: почетак јуна 2024. године

Планирани број ученика: 38, пратилаца 9

Превоз: аутобус

У цену урачунати улазнице и ручак за ученике и пратиоце у Врњачкој Бањи

V–VI–VII–VIII разред: дводневна екскурзија

Путни правац

Садржај: 1. дан: Девићи – Краљево – манастир Љубостиња – Крушевац (обилазак Цркве Лазарице) – Ниш (обилазак Чегра, Медијане и Ћеле-куле, слободно време (ноћење, вечера, доручак)

Садржај: 2. дан: Куршумлија (обилазак Ђавоље Вароши ) – Пролом Бања (обилазак туристичког насеља, ручак, Брус – Копаоник (обилазак туристичког центра) – Јошаничка Бања – Девићи

Време реализације: почетак јуна 2024. године

Планирани број ученика: 38, број пратилаца 4

Превоз: аутобус

У цену урачунати улазнице за наведене дестинације. У цену екскурзије морају бити урачунати сви трошкови реализације свих садржаја (улазнице за музеј, трошкови водича, лекара пратиоца), припадајући број гратиса на одређени број ученика. Понуда мора да садржи и појединачну цену по ученику.

Право да учествују имају туристичке агенције које поседују одговарајућу лиценцу министарства надлежног за послове туризма, испуњавају друге услове прописане законом којим се уређује делатност туризма и имају одговарајуће референце за дечји и омладински туризам.

Понуда мора бити благовремена и потпуна, сачињена у складу са Упутством и овим огласом.

Туристичке агенције могу преузети Упутство за формирање понуде у року од пет дана од дана објављивања огласа у секретаријату ОШ „Проф. др Недељко Кошанин” у Девићима, сваким радним даном од 8 до 14 часова. Туристичка агенција може да поднесе понуду за све или само за одређене разреде. Рок за достављање понуда је осам дана од дана истека рока за преузимање Упутства.

Туристичка агенција доставља понуду у затвореној коверти са назнаком: „За оглас – не отварати” на адресу ОШ „Проф. др Недељко Кошанин” Девићи, 32254 Вионица – Ивањица, без обзира на начин на које су послате, најкасније до 12 часова последњег дана истека рока.

Отварање понуда извршиће се последњег дана истека рока за подношење понуда у 12 часова. Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача. Одлука о избору туристичке агенције донеће се у року од три дана од дана отварања понуде.

Школа задржава право де не донесе одлуку о додели уговора ако се не испуне услови из Правилника који се односе на број ученика, чији су се родитељи изјаснили да им дете путује на екскурзију.

Све додатне информације у вези са огласом могу се добити на телефон број: 032/5688-009.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

„С ДЕЦОМ ОКО СВЕТА”

ОГЛАС

Креативни центар вас позива да се пријавите на конкурс С децом око света намењен предшколским установама на територији Србије.
Тема конкурса: Помоћу књига С децом око света „отпутовали” смо у…

Датум објаве огласа: 11.04.2024.

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 –др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/2018 и 79/2023), Одлуке Школског одбора дел. број 152/2 од 29.02.2024. године и Сагласности Секретаријата за имовинске и правне послове Градске управе града Београда дел. број: XXI-04-463.3-99/2023 од 28.09.2023. године, ОШ ,,Марија Бурсаћ”, Београд, расписује

ОГЛАС

за издавање у закуп дела школског простора у објекту ОШ „Марија Бурсаћ” путем прикупљања писмених понуда

Датум објаве огласа: 03.04.2024.

На основу Правилника о ближим условима за остваривање различитих облика и програма васпитно-образовног рада и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа, Предшколска установа „11. април” из Београда расписује

ОГЛАС

број 1/2024
за прикупљање понуда за реализацију летовања деце
предшколског узраста за радну 2023/2024. годину

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину, директор Основне школе „Димитрије Прица” у Доњој Брњици расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију наставе у природи за ученике од I до IV разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 28.03.2024.