На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС, бр. 30/2019) и Правилника о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 30/2019), Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. Мај” у Јагодини расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 24.05.2024.

I-IV разред основне школе (једнодневна екскурзија)

Путни правац: Јагодина – Крагујевац – Јагодина

Превоз: аутобус

Планирани број учесника: 64 (28 ученика и 36 пратилаца)

Начин реализације: ручак за 51 учесника

Време реализације: 15. јун 2024. године (наручилац задржава право промене термина извођења екскурзије)

Садржаји: у складу са Упутством о формирању понуде

V-VIII разред основне школе и I-III разред средње школе

(једнодневна екскурзија)

Путни правац: Јагодина – Нови Сад – Јагодина

Превоз: аутобус

Планирани број учесника: 106 (62 ученика и 44 пратиоца)

Начин реализације: ручак за 73 учесника

Време реализације: 15. јун 2024. године (наручилац задржава право промене термина извођења екскурзије)

Садржаји: у складу са Упутством о формирању понуде

Агенције могу преузети Упутство за формирање понуде у просторијама школе радним даном од 8 до 14 часова. Рок за преузимање Упутства је пет дана од дана објављивања огласа.

Понуда мора бити сачињена у потпуности према Упутству за формирање понуда. Понуда са варијантама није допуштена. Рок за достављање понуде је пет дана од дана истека рока за преузимање Упутства. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком: „Понуда – не отварати”, лично или поштом на адресу: Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај”, Славке Ђурђевић 8, 35000 Јагодина.

Докази о испуњености услова достављају се уз понуду. Право да учествују имају туристичке агенције које поседују одговарајућу лиценцу министарства надлежног за послове туризма и испуњавају друге услове прописане законом којим се уређује делатност туризма, као и услове предвиђене Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Сл. гласник РС”, бр. 52/2019 и 61/2019).

Отварање понуда ће бити јавно, последњег дана рока за достављање понуда у 14.15 сати у просторијама школе. Одлуку о избору агенције школа ће донети најкасније у року од пет дана од дана истека рока за подношење понуда.

Све додатне информације у вези са огласом могу се добити на телефон: 035/8223-204 или на имејл: skolazagluve035@mts.rs.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

Средња школа Нови Пазар у Новом Пазару

расписује

ОГЛАС

за упис редовних ученика у први разред средње школе

за школску 2024/2025. годину

за следећа подручја рада и образовне профиле

Датум објаве огласа: 29.05.2024.
  1. ЛУТКАРСКИ ОБРАЗОВНИ ФЕСТИВАЛ (ЛУТКЕФ)

 

ОГЛАС

Датум објаве огласа: 29.05.2024.

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 91/2019), Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30 од 25. априла 2019) и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010. године и Годишњег плана рада школе за школску 2023/2024. годину, Основна школа „Бранко Радичевић” у Трговишту расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење екскурзије ученика од
I до VIII разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 16.05.2024.

На основу члана 154. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018/др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) и члана 4. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (,,Службени гласник РС”, бр. 21/2015, 92/2020 и 123/2022), директор ОШ Халифа бин Заид Ал Нахјан”, Дојевиће, Нови Пазар расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос

Датум објаве огласа: 09.05.2024.