На основу одлуке Школског одбора од 06. 06. 2024. године, а у вези са чланом 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосреднон погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 16/18),  Комисија Школског одбора Основне школе „Гаврило Принцип“  у Земуну  објављује

ОГЛАС

о прикупљању писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини

Датум објаве огласа: 02.07.2024.

Основна школа „Гаврило Принцип“ у Београду, општина Земун, Крајишка 34, у својству закуподавца,  даје у закуп простор у школском објекту:

Део   школске зграде –  површине  20,2 м²

–  Ради продаје  пекарских и других прехрамбених производа  ученицима и запосленима у школи од 7:30 до 15,00 часова сваким радним даном изузев за време школских распуста и празника.

–  Рок трајања закупа: школска године.

–  Почетна цена закупа, односно најнижа цена закупнине 15.500,00 динара.

Земун, Ул. Крајишка бр.34, Објекат бр.5 катастарска парцела 16575, ВЛ 2754

Закупац је обавезан да простор користи искључиво у складу са наменом наведеном у огласу што ће бити регулисано уговором.

Понуда за закуп простора садржи:

  • за физичка лица- име и презиме, адресу, број личне карте, делатност коју ће обављати у закупљеном простору, листу производа с карактеристикама које ће продавати у простору са појединачним ценама, термин и висину закупнине.
  • за правна лица – назив и седиште, копију решења о упису у регистар надлежног органа, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде, делатност коју ће обављати у закупљеном простору, листу производа с карактеристикама које ће продавати у простору термин са појединачним ценама, време коришћења закупа и висину закупнине.

Школа није у ПДВ- систему.  Пријаве за учешће у поступку прикупљања писаних понуда доставити у року од осам дана,  од дана објављивања огласа, закључно са 12,00 часова тог дана.

Понуде се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу: Основна школа „Гаврило Принцип“, Земун, Крајишка 34, са назнаком „ Понуда за закуп школског простора – не отварати“.

Неблаговремене понуде се одбацују.

Понуде ће бити отворене 15.09.2024. године у 18.00 часова у радној просторији директора школе.

Додатне информације могу се добити путем телефона 011/2194-454  сваког дана од 10.00 до 12.00 часова.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

Средња школа Нови Пазар у Новом Пазару

расписује

ОГЛАС

за упис редовних ученика у први разред средње школе

за школску 2024/2025. годину

за следећа подручја рада и образовне профиле

Датум објаве огласа: 29.05.2024.
  1. ЛУТКАРСКИ ОБРАЗОВНИ ФЕСТИВАЛ (ЛУТКЕФ)

 

ОГЛАС

Датум објаве огласа: 29.05.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС, бр. 30/2019) и Правилника о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 30/2019), Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. Мај” у Јагодини расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 24.05.2024.

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 91/2019), Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30 од 25. априла 2019) и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010. године и Годишњег плана рада школе за школску 2023/2024. годину, Основна школа „Бранко Радичевић” у Трговишту расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење екскурзије ученика од
I до VIII разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 16.05.2024.