Средња школа Нови Пазар у Новом Пазару

расписује

КОНКУРС

за упис редовних ученика у први разред средње школе

за школску 2024/2025. годину

за следећа подручја рада и образовне профиле

Датум објаве огласа: 29.05.2024.

Култура, уметност и јавно информисање: музички извођач класичне музике 20 ученика, музички сарадник 20 ученика

Еконoмија, право и администрација: економски техничар ‒ 20 ученика, царински техничар ‒ 20 ученика, техничар обезбеђења ‒ 20 ученика

Текстилство и кожарство: техничар моделар одеће ‒ 15 ученика

Гимназија: гимназија општи тип ‒ 15 ученика

Саобраћај: возач моторних возила 20 ученика, техничар друмског саобраћаја 20 ученика, шумарство и обрада дрвета: шумарски техничар 15 ученика

Геодезија и грађевинарство: зидар-фасадер ‒ 20 ученика, армирач-бетонирац ‒ 20 ученика, тесар ‒ 20 ученика, архитектонски техничар ‒ 20 ученика, грађевински техничар ‒ 20 ученика

Трговина, угоститељство и туризам: туристичко – хотелијерски техничар 20 ученика, кулинарски техничар 20 ученика

Култура, уметност и јавно информисање: музички извођач класичне музике 20 ученика, музички сарадник 20 ученика

Конкурс за упис почиње дана 3. 7. 2024. године, а завршава се закључно са 17. 7. 2024. године.

Редослед кандидата за упис у средњу школу (у даљем тексту: школа) утврђује се на основу:

‒ успеха на завршном испиту;

‒ успеха у претходном школовању, и то;

– општег успеха од VI до VIII разреда основне школе;

– резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе;

‒ успеха на пријемном испиту, за школе за које се полаже пријемни испит.

Право на рангирање ради уписа у школу стиче кандидат који је обавио завршни испит и тиме стекао основно образовање и васпитање. Ученици или њихови родитељи подносе следећа документа за упис у средњу школу: пријаву за упис, сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању и сведочанства о претходно завршеним разредима основне школе, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење.

Документа морају бити оригинал или на прописан начин оверене копије оригинала. Пријаве на Конкурс доставити секретеријату школе, лично или послати на адресу Бајевица бр 18, 36300 Нови Пазар. У вези осталих услова за упис у средњу школу може се применити Правилник о упису ученика у средњу школу.

Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити на контакт телефон: 020/5100-641, +381/63-644-891, +381/62-661-865, +381 63607870, www.ess.edu.rs, srednjaskolanp@gmail.com

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

  1. ЛУТКАРСКИ ОБРАЗОВНИ ФЕСТИВАЛ (ЛУТКЕФ)

 

ОГЛАС

Датум објаве огласа: 29.05.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС, бр. 30/2019) и Правилника о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 30/2019), Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. Мај” у Јагодини расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 24.05.2024.

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 91/2019), Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30 од 25. априла 2019) и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010. године и Годишњег плана рада школе за школску 2023/2024. годину, Основна школа „Бранко Радичевић” у Трговишту расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење екскурзије ученика од
I до VIII разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 16.05.2024.

На основу члана 154. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018/др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) и члана 4. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (,,Службени гласник РС”, бр. 21/2015, 92/2020 и 123/2022), директор ОШ Халифа бин Заид Ал Нахјан”, Дојевиће, Нови Пазар расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос

Датум објаве огласа: 09.05.2024.