САЗНАЛИ НА СЕМИНАРУ – ПРИМЕНИЛИ У ПРАКСИ

Мали Принц

„Мали Принц” Антоана де Сент Егзиперија ванвременска је књига, наизглед једноставна, али дубоко мисаона и вишеслојна, с дубоким, мудрим порукама о одрастању, људској суштини, потреби за љубављу и пријатељством, односу разума и осећања, отуђености и бесмислу света одраслих. Ова алегоријска прича о животном путу свакога од нас захтева пажљиво читање и тумачење, у складу с пишчевом девизом – „Нећу да се моја књига чита површно”. Она је била и предмет похваљеног рада на конкурсу ЗУОВ-а „Сазнали на семинару – применили у пракси”, ауторке Тање Ђорђевић, наставнице српског језика и књижевности у ОШ „Милица Павловић” из Чачка

Током рада на приближавању овог књижевног дела ученицима, осим општих циљева који се односе на мотивисање и оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање и тумачење књижевног дела, планиране су и активности које доприносе оспособљавању ученика за уочавање и издвајање теме и доминантних мотива у роману, уочавање мотива појавне стварности, развијање смисла за откривање битних појединости, сазнања и порука које су значајне за свакодневни живот, издвајање порука и животних мудрости, неговање моралних и општељудских вредности, али и побуђивање истраживачког духа и оспособљавање за самосталан и групни рад и сарадничко учење.

Такође, међу циљевима је и оспособљавање ђака за употребу веб-алата и коришћење интернета и ИКТ-а у образовне сврхе и оспособљавање за самостално истраживање и проналажење корисних веб-адреса, како би у изабраним веб-алатима креирали радове инспирисане књижевним делом.

Веома је важно како ћемо ученицима без великог читалачког искуства приближити ово комплексно дело. Треба их мотивисати за коришћење неке од могућности које пружа информатичка технологија, а потом им пажљивом и поступном анализом олакшати разумевање дела. Циљ овакве организације часова био је подстицање активног учешћа свих ученика у планираним сегментима анализе и интерпретације дела, кроз корелацију више наставних предмета и интерактивно учење, модел изокренуте учионице.

Интерактивно учење подстиче развијање узајамних односа међу ученицима, развијање критичког мишљења и креативности, а помаже и у јачању вештине комуникације и решавања проблема.

Час је осмишљен и организован уз помоћ веб-алата и изводи се уз помоћ рачунара, мобилних телефона и видео-бима. На часу је примењен тематски приступ у планирању наставних садржаја, тимски рад наставника и ученика током организовања и реализације часа, као и евалуација путем електронских евалуационих листова. За организацију угледног часа била је неопходна припрема ученика за интерактивни рад и модел изокренуте учионице. Ученицима је обрада дела „Мали Принц”, Антоана де Сент Егзиперија, најављена недељу дана пре саме реализације. Добили су упутства и смернице, како би се припремили за предстојеће активности.

Припрема и реализација најављених активности олакшане су отварањем блога https://maliprincegziperi.weebly.com/, којем су сви ученици били у обавези да приступе. Преко блога наставник обавештава ученике о предстојећим активностима, дели им задужења, усмерава их и подстиче на стваралачки процес.

Ученици су упознати с начином рада – да ће имати могућност за самостални истраживачки рад на унапред припремљеном наставном материјалу. Наглашено им је да их понуђени материјал и предложени извори информација не ограничавају и да имају могућност да своја знања прошире и усаврше.

Припрема часа текла је у више фаза. Први корак подразумевао је да се ученици током неколико дана упознају са садржајима објављеним на блогу, у одељку Активности, после чега је предвиђено да на часовима додатне наставе износе утиске, размењују запажања и припремају се за следећи корак.

Преко наведеног блога, између осталог, наставник поставља интерактивну брошуру, књигу „Мали Принц” https://anyflip.com/hrku/yoow/, истраживачке задатке за све ученике, информативни и поучни видео-материјал о аутору и делу и истраживачке задатке за групе.

Оваквим задацима, који омогућавају претходну припрему ученика за час, усмеравањем њихове пажње ка самосталном проналажењу одређених места у делу, занимљивостима о писцу, подстицањем ученика да аргументују своје мишљење, утиче се на њихову мотивацију. Они имају неколико дана да прочитају дело, упознају се с понуђеним садржајима, после чега на часовима додатне наставе износе утиске, размењују запажања и припремају се за следећи корак.

Други корак почиње наставниковим предлогом ученицима да се сами поделе у групе, одаберу тему коју ће обрађивати и дају назив својој групи. Наставник препоручује да једну групу чине ученици чије познавање информатике припада напреднијем нивоу и предлаже назив „Режисери”. Он контролише поделу, водећи рачуна да групе буду хетерогене. На блогу се поставља материјал за све групе: тема за истраживање, истраживачки задаци, адекватна литература и интернет адресе, како би ученици припремили садржаје и проследиле их групи „Режисери” у облику ППТ презентације.

Ова група има задатак да прикупи обрађене садржаје свих група у облику ППТ презентације, да их, у сарадњи с предметним наставником, обједини у видео и постави на Јутјуб канал.

 

Теме за групни рад – израда презентација:

Занимљива биографија Антоана де Сент Егзиперија

Молитва – Уметност малих корака

Мали Принц Антоана де Сент Егзиперија

Велике мисли Малог Принца

Дијалог Малог Принца и лисице

Дијалог Малог Принца и руже

Задаци за индивидуални рад:

Интерактивне вежбе у Wordwall, Learning Apps алату.

Овакви интерактивни електронски материјали омогућавају индивидуални рад, повећавају пажњу и активност, дају ученицима повратну информацију о степену усвојености наставних садржаја.

Ток првог часа

Уводни део часа

Наставник најављује тему и објашњава ток часа, наглашавајући временску динамику. Укратко се осврће на претходне интерактивне активности.

Главни део часа

Наставник најављује главни део часа и истиче циљ. Напомиње да се главни део часа састоји из два дела. У првом делу најављује излагање група, наглашавајући да ће свака група имати ограничено време. Сви су имали задатак да проследе своје презентације групи „Информатичари”, која је требало да, у сарадњи с наставником, преко Windows Movie Maker алата направи видео-материјале и постави их на Јутјуб канал. Свака група преко видео-бима приказује своје презентације и излаже резултате рада. У другом делу, ученици који су имали задатак да направе интерактивне вежбе у Wordwall, Learning Apps алату, преко одељењске Вајбер групе прослеђују линкове.

Преко својих телефона ученици приступају интерактивним вежбама, решавају задатке и проверавају усвојеност наставних садржаја.

Завршни део часа

Овај део часа предвиђен је за вредновање индивидуалног и групног рада. Наставник дели листиће с питањима за вредновање (у прилогу) https://drive.google.com/file/d/13DCt5khORyk4nf_rG7EE4bLkcik-o42X/view?usp=sharing.

 

Ток другог часа

Уводни део часа

Наставник најављује тему и објашњава ток часа наглашавајући временску динамику. Укратко резимира претходни час, осврћући се на заједничке интерактивне активности.

Главни део часа

Наставник најављује главни део часа и истиче циљ. Напомиње да се главни део часа састоји из два дела. У првом делу ученици презентују видео-прилоге, продукте свога рада, с Јутјуба.

 

Корисни линкови

Занимљива биографија Антоана де Сент Егзиперија

https://youtu.be/HOsEXtsvdEs?si=HFRKZtiU7feGwYaD

Молитва – Уметност малих корака

https://youtu.be/D5QS2rSfmfY?si=lwDK0zjtuYRMpUTt

„Мали Принц” Антоана де Сент Егзиперија

https://youtu.be/F1HCDRBs8Ww?si_KRQWTC_oCGxHiRb

Велике мисли Малог Принца

https://youtu.be/K9GcYxED1DI?si=2PGwN62ZZx5F7FYe

Дијалог Малог Принца и лисице

https://youtu.be/AnEhOQcWchA?si=97a04xyjQhO30uHG

Дијалог Малог Принца и руже

https://youtu.be/rtPE2Amm-1E?si=dhR3FSfYaE4VLz9k

 

У другом делу, преко онлајн квиза, проверавају усвојеност наставних садржаја. Следи део часа предвиђен за проверу усвојених знања преко онлајн квиза: https://forms.gle/dXk8b7H5gRCx1Sty8, интерактивни алат Гугл формс. Наставник даје детаљне инструкције за приступ квизу и решавању задатака. Предност оваквог начина тестирања је што и наставник и ученици одмах добијају повратну информацију о оствареним резултатима. Следе разговор и анализа резултата теста.

Евалуација – оцена активности извршена је на следећем линку: https://forms.gle/SY6WBcaNsbdBQ4CL8, домаћи задатак – упутства на: https://drive.google.com/file/d/1QB00lmEqD4tes61CosrKf5VC_vxANvEa/view?usp=sharing, а преглед реализованих активности може се видети на линку: https://www.smore.com/n/m8nu0.

 

РАЗМЕНА ИДЕЈА И ИСКУСТАВА

У сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања, ради развијања и промовисања културе примене знања и вештина стечених на семинарима одобрених програма сталног стручног усавршавања, објављујемо рад „Мали Принц, Антоан де Сент Егзипери” (област: Српски језик и књижевност), похваљен на конкурсу „Сазнали на семинару – применили у пракси” за 2023. годину, ауторке Тање Ђорђевић, наставнице српског језика и књижевности у Основној школи „Милица Павловић” из Чачка. Учитељи, наставници, професори, васпитачи и стручни сарадници из целе Србије на овом конкурсу приказују нова знања и вештине које примењују у свом раду, а ми, на овај начин, желимо да их подржимо у размени идеја и искустава.

Тања Ђорђевић
ОШ „Милица Павловић”, Чачак

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn