ЗАНИМЉИВИ ЧАСОВИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МОША ПИЈАДЕ” У ЖАГУБИЦИ, ИО У СУВОМ ДОЛУ

Учење кроз игру у настави математике

Настава математике, због сувопарних наставних садржаја, ученицима је често монотона. Ђаци често не уочавају могућности примене онога што су на часовима овог наставног предмета научили, а највећи део наставног времена углавном се користи за решавање задатака применом традиционалних метода учења.

Настава математике ученицима млађих разреда може постати занимљивија организовањем активности с елементима игре, интегрисањем садржаја математике са садржајима других наставних предмета и повезивањем садржаја наставних тема у оквиру самог наставног предмета.

Учитељица у ОШ „Моша Пијаде” у Жагубици, ИО у Сувом Долу, осмислила је активности којима су ученици повезивали садржаје наставе ликовне културе и наставе математике. Ђаци другог разреда су за другаре прваке на часу ликовне културе направили дидактички материјал. Помоћу кончића у боји и пластелина приказали су праву, полуправу, дуж, отворену и затворену изломљену линију. Ове геометријске садржаје утврђивали су и на часу физичког и здравственог васпитања, организовањем игре Tиха математика. Игра се изводи на тај начин што ученици на знак учитеља, без речи, одговарајућим положајем шаке приказују праву, полуправу и дуж. Ученик који погреши, испада из игре. Игра се може организовати у завршном делу часа физичког и здравственог васпитања, са циљем смиривања организма ученика.

Унутарпредметно повезивање у другом разреду остварено је повезивањем задатака о множењу с геометријом. Ученици су решавали задатке о множењу у којима је један од чинилаца број који показује с колико је тачака одређена права или број који показује колико је потребно дужи да се састави одређени број троуглова, квадрата или правоугаоника. Кад је учитељица, након писмене провере знања, закључила да нису сви ученици савладали поступак израчунавања дужине изломљене линије, проблем недостатка времена да се тим садржајима дуже посвети решила је повезивањем задатака оваквог типа с множењем. За наредни наставни час осмислила је задатке у којима су ученици дужину изломљене линије, састављене од једнаких дужи, најпре приказивали као збир једнаких сабирака, а затим и у виду производа два броја.

Геометријске садржаје повезали су и с правописом. Деца су добила задатак да на часу српског језика уоче у којим реченицама је речца НЕ неправилно написана уз глаголе и да грешке исправе, а интеграција с математиком оствaрена је тако што су ликови у причи права, полуправа и дуж. Ликови се на шаљив начин обраћају ученику, захтевајући од њега да их правилно нацрта.

Однос јединица за мерење дужине представили су на занимљив начин. Добили су задатак да поделе задужења и направе десет трака чија је дужина један децимeтар, а затим су их спојили. Ученици су дошли до закључка да један метар садржи десет дециметара. Добили су и задатак да траку, чија је дужина један дециметар, лењиром поделе на десет једнаких делова и да их обоје различитим бојама. На основу ове активности закључили су да један дециметар садржи десет центиметара.

Занимљив пример интегрисања наставних садржаја у првом разреду остварен је применом знања о претходнику и следбенику при савладавању азбуке. Ученици су добили задатке да одреде претходнике и следбенике слова у азбуци.

Ученици првог разреда за сабирање у блоку бројева до десет користили су израђен дидактички материјал. Сабирали су бројеве померањем аутића по коловозу слева надесно. Материјал је искоришћен и за обнављање садржаја о копненом саобраћају. Учење таблице множења учитељица је ученицима учинила занимљивијим коришћењем квизова у дигиталној форми и бирањем дизајна који је у складу са њиховим интересовањима.

Учење кроз игру у настави математике може се користити у свим наставним темама. Дидактички материјал могу да креирају учитељи, ученици који градиво брже савладавају или старији ученици, уколико је реч о комбинованом одељењу. Садржаји из математике могу се интегрисати са садржајима осталих наставних предмета. Користи од таквог интегрисања су вишеструке.

Звонимирка Јовичић

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn