На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл.гласник РС“бр.30/2019), Школског програма, Анекса Годишњег плана рада школе за школску 2023/2024.годину и Препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, од 11.03.2022 године, Основна школа “Сава Максимовић“ из Мраморка, расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење екскурзија ученика I–VIII разреда у школској 2023/2024. Години

Датум објаве огласа: 27.12.2023.

Ученици од I до IV разреда (једнодневна екскурзија)
Путни правац: Мраморак – Свилајнац – Мраморак
Садржај:
Обиласци: Моравски конаци, Дино-парк – Лисине, водопад-парк, минијатура у Деспотовцу (ручак у ресторану – Свилајнац – Деспотовац), шетња, повратак у Мраморак
Планирани број ученика: 56
Превоз: аутобус, клима
Време извођења: мај – јун 2024. године

Ученици од V до VIII разреда (дводневна екскурзија)
Путни правац: Мраморак – Суботица – Мраморак
Садржаји:
Обиласци: „Кастел Ечка – ергела Зобнатица – Зоолошки врт Палић, посета градској кући у Суботици (вечера првог дана, ноћење, други дан доручак и ручак Суботица или Палић у складу са планиараним обиласцима), шетња и повратак у Мраморак, други дан.
Планирани број ученика: 38
Превоз: аутобус, клима
Време извођења: мај – јун 2024. године
Други услови: плаћање у једнаким месечним ратама

У цену морају бити урачунати трошкови реализације свих садржаја као што су евентуалне улазнице за музеје, манастире, трошкови водича, као и припадајући број „гратисa” на број ученика. Понуда мора да садржи појединачну цену по ученику, као и укупну плативу цену. Туристичка агенција мора поседовати лиценцу Министарства надлежног за послове туризма за организацију туристичког путовања и да испуњава друге, законом прописане услове којима се уређује делатност туризма. Туристичка агенција и школа морају поштовати Препоруку Министарства просвете од 11. 3. 2022. године која се односи на обезбeђивање здравственог надзора од стране лекара током путовања и боравка ради откривања евентуалних симптома и знакова инфекције код деце и одраслих и изолације од осталих ученика и одраслих. Заинтересована агенција је дужна да предложи у својој понуди начин обезбеђивања поштовања Препоруке министарства из претходног става и евентуално учључи то у своју цену понуде. Туристичке агенције могу преузети Упутство за формирање понуде у року од пет дана од дана објављивања огласа, сваког радног дана имејлом или лично у школи у времену од 8 до 12 часова. Понуда се подноси у року од десет дана од дана истека рока за преузимање Упутства. Избор најповољније агенције спровешће Савет родитеља школе.

Предлог одлуке о додели уговора односно избору понуђача, Савет родитеља утврђује применом, Законом прописаних критеријума, водећи рачуна о: квалитету програма путовања (Квалитет исхране-категорија објекта за исхрану која је примерена узрасту ученика, начин услуживања оброка, локација објекта и сл.), садржају програма (испуњеност програма, водичи, забавни садржаји и сл.), квалитету превоза, цени, условима целодневне бриге о ученицима, обезбеђивању здравствене заштите, условима плаћања и сл. Одлуку о додели Уговора, доноси директор школе на предлог Савета родитеља.

Приликом реализације екскурзије, Агенција је дужна да испуни све услове и обавезе прописане законом којим се уређује делатност туризма, а посебно у погледу програма путовања и општих услова путовања.

Након изведеног путовања, стручни вођа путовања и представник туристичке агенције сачињавају забелешку о извођењу путовања, након чега стручни вођа путовања у року од три дана сачињава извештај са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга који доставља директору.

Извештај се доставља Савету родитеља и Наставничком већу ради разматрања, а Школском одбору, ради разматрања и усвајања. Одељењске старешине упознају родитеље са извештајем на родитељском састанку. Извештај о путовању је саставни део годишњег извештаја о раду школе.

Уколико се приликом разматрања извештаја оцени да исти није остварен у целости или да туристичка агенција није испоштовала уговорне обавезе, школа ће поднети рекламацију агенцији. Након изведеног путовања, ученици попуњавају анкетни листић.

Понуде доставити у затвореној коверти са назнаком: „За оглас за екскурзију – не отварати” на адресу: ОШ „Сава Максимовић” Мраморак, Жарка Зрењанина 57, Мраморак 26226.

Школа нема обавеза према изабраном понуђачу ако се за екскурзију не изјасни 60% родитеља ученика или ако се не испуни неки други потребан услов прописан законом или правилником.

Напомена: Превоз деце од стране превозника кога ангажује изабрана агенција мора бити вршен у складу са Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС” бр. 52/2019).

Све додатне информације у вези са огласом могу се добити на телефон број: 013/2753-203 или на имејл: skolamramorak@gmail.com.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

Средња школа Нови Пазар у Новом Пазару

расписује

ОГЛАС

за упис редовних ученика у први разред средње школе

за школску 2024/2025. годину

за следећа подручја рада и образовне профиле

Датум објаве огласа: 29.05.2024.
  1. ЛУТКАРСКИ ОБРАЗОВНИ ФЕСТИВАЛ (ЛУТКЕФ)

 

ОГЛАС

Датум објаве огласа: 29.05.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС, бр. 30/2019) и Правилника о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 30/2019), Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. Мај” у Јагодини расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 24.05.2024.

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 91/2019), Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30 од 25. априла 2019) и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010. године и Годишњег плана рада школе за школску 2023/2024. годину, Основна школа „Бранко Радичевић” у Трговишту расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење екскурзије ученика од
I до VIII разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 16.05.2024.