На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС” број: 30/2019), Правилника о програму за остваривање екскурзија у првом и другом циклусу основног образовања („Службени гласник РС” – „Просветни гласник”, број: 7/10) и Упутства Министарства просвете – кабинет министра (бр. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010) и Одлуке Савета родитеља под бр. 015-649/2023 од 6. 12. 2023. године, Основна школа „Стари Ковач Ђула” Стара Моравица расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзија ученика од I до II и од V до VIII разреда у школској 2023/2024. Години

I-II разред:
Путни правци:
Стара Моравица – Суботица – Шупљак (Фуриосо) – Стара Моравица
Садржаји: Суботица – шетња по граду и посета: Градске куће – видиковац, Железничка станица, палате и парк Рајхл, Корзо, Плава и нова фонтана, библиотека, Народно позориште, Фрањевачка црква, Синагога. Шупљак – шета поред Лудошког језера, слободно време у авантура парку „Фуриосо”
Трајање: 1 дан
Планирани број ученика: око 50 ученика
Превоз: аутобус

V–VIII разред
Путни правци:
Стара Моравица – Ново Милошево – Слано Копово – Бечеј – Стара Моравица
Садржаји: Ново Милошево – посета музеја „Жеравица”, Нови Бечеј – посета Романичке цркве – „Арач” и после посета Специјалном резервату природе Слано Копово. Бечеј – посета центра града: трг „Погача”, Православна црква, Католичка црква, Градска кућа, кућа браће „Тхан”, Галерија ликовне уметности. Одлазак на обалу реке Тисе и шетња Тиском кеју
Трајање: 1 дан
Планирани број ученика: око 80 ученика
Превоз: аутобус

Туристичке агенције могу преузети Упутство за формирање понуде по овом огласу, ради учешћа у избору агенције за реализацију екскурзије, у року од пет дана од дана објављивања огласа у Основној школи „Стари Ковач Ђула” у Старој Моравици, сваким радним даном од 8 до 12 часова. Трошкове цене оглашавања сносе изабране агенције. Туристичка агенција понуду мора да поднесе за све разреде. Понуде морају бити јасне и недвосмислене. Понуда мора да буде сачињена по Упутству за формирање понуде и мора бити благовремена и комплетна. Рок за подношење понуда је 10 дана од дана истека рока за преузимање Упутства. Уз понуду, туристичка агенција је дужна да приложи доказ о поседовању прописане лиценце министартства надлежног за послове туризма као и доказе о искуству у ђачком и омладинском туризму. Туристичка агенција доставља понуду у затвореној коверти са назнаком: „ За оглас – не отварати” на адресу: Основна школа „Стари Ковач Ђула” Стара Моравица, 24 340 Стара Моравица, Ул. Танчић Михаљ бр. 2. Избор најбољег понуђача ће се обавити у просторијама школе од стране комисије, најраније првог радног дана по истеку рока за достављање понуда о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени. Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача.

Школа нема обавезе према изабраном понуђачу, ако се не испуне прописани услови из Правилника о измени Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” – „Просветни гласник”, број: 1/2009) који се односе на број ученика чији родитељи су се изјаснили да им дете путује (најмање 60% од укупног броја ученика из разреда).

Све додатне информације у вези огласа могу се добити на телефон број: 024/741-026.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл.гласник РС“бр.30/2019), Школског програма, Анекса Годишњег плана рада школе за школску 2023/2024.годину и Препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, од 11.03.2022 године, Основна школа “Сава Максимовић“ из Мраморка, расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење екскурзија ученика I–VIII разреда у школској 2023/2024. Години

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС” број 30/2019) и Годишњег плана рада школе за школску 2023/24. Основна школа „Вук Караџић” Каона расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење једнодневне екскурзије за ученике I–IV разреда и дводневне екскурзије за ученике од V–VIII у школској 2023/2024. Години

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС” број 30/2019) и Годишњег плана рада школе за школску 2023/24. Основна школа „Горачићи” из Горачића, расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење једнодневне екскурзије за ученике I–IV разреда и дводневне екскурзије за ученике V–VIII у школској 2023/2024. години