На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС” број: 30/2019), Правилника о програму за остваривање екскурзија у првом и другом циклусу основног образовања („Службени гласник РС” – „Просветни гласник”, број: 7/10) и Упутства Министарства просвете – кабинет министра (бр. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010) и Одлуке Савета родитеља под бр. 015-649/2023 од 6. 12. 2023. године, Основна школа „Стари Ковач Ђула” Стара Моравица расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзија ученика од I до II и од V до VIII разреда у школској 2023/2024. Години

Датум објаве огласа: 27.12.2023.

I-II разред:
Путни правци:
Стара Моравица – Суботица – Шупљак (Фуриосо) – Стара Моравица
Садржаји: Суботица – шетња по граду и посета: Градске куће – видиковац, Железничка станица, палате и парк Рајхл, Корзо, Плава и нова фонтана, библиотека, Народно позориште, Фрањевачка црква, Синагога. Шупљак – шета поред Лудошког језера, слободно време у авантура парку „Фуриосо”
Трајање: 1 дан
Планирани број ученика: око 50 ученика
Превоз: аутобус

V–VIII разред
Путни правци:
Стара Моравица – Ново Милошево – Слано Копово – Бечеј – Стара Моравица
Садржаји: Ново Милошево – посета музеја „Жеравица”, Нови Бечеј – посета Романичке цркве – „Арач” и после посета Специјалном резервату природе Слано Копово. Бечеј – посета центра града: трг „Погача”, Православна црква, Католичка црква, Градска кућа, кућа браће „Тхан”, Галерија ликовне уметности. Одлазак на обалу реке Тисе и шетња Тиском кеју
Трајање: 1 дан
Планирани број ученика: око 80 ученика
Превоз: аутобус

Туристичке агенције могу преузети Упутство за формирање понуде по овом огласу, ради учешћа у избору агенције за реализацију екскурзије, у року од пет дана од дана објављивања огласа у Основној школи „Стари Ковач Ђула” у Старој Моравици, сваким радним даном од 8 до 12 часова. Трошкове цене оглашавања сносе изабране агенције. Туристичка агенција понуду мора да поднесе за све разреде. Понуде морају бити јасне и недвосмислене. Понуда мора да буде сачињена по Упутству за формирање понуде и мора бити благовремена и комплетна. Рок за подношење понуда је 10 дана од дана истека рока за преузимање Упутства. Уз понуду, туристичка агенција је дужна да приложи доказ о поседовању прописане лиценце министартства надлежног за послове туризма као и доказе о искуству у ђачком и омладинском туризму. Туристичка агенција доставља понуду у затвореној коверти са назнаком: „ За оглас – не отварати” на адресу: Основна школа „Стари Ковач Ђула” Стара Моравица, 24 340 Стара Моравица, Ул. Танчић Михаљ бр. 2. Избор најбољег понуђача ће се обавити у просторијама школе од стране комисије, најраније првог радног дана по истеку рока за достављање понуда о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени. Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача.

Школа нема обавезе према изабраном понуђачу, ако се не испуне прописани услови из Правилника о измени Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” – „Просветни гласник”, број: 1/2009) који се односе на број ученика чији родитељи су се изјаснили да им дете путује (најмање 60% од укупног броја ученика из разреда).

Све додатне информације у вези огласа могу се добити на телефон број: 024/741-026.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

На основу одлуке Школског одбора од 06. 06. 2024. године, а у вези са чланом 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосреднон погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 16/18),  Комисија Школског одбора Основне школе „Гаврило Принцип“  у Земуну  објављује

ОГЛАС

о прикупљању писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини

Датум објаве огласа: 02.07.2024.

Средња школа Нови Пазар у Новом Пазару

расписује

ОГЛАС

за упис редовних ученика у први разред средње школе

за школску 2024/2025. годину

за следећа подручја рада и образовне профиле

Датум објаве огласа: 29.05.2024.
  1. ЛУТКАРСКИ ОБРАЗОВНИ ФЕСТИВАЛ (ЛУТКЕФ)

 

ОГЛАС

Датум објаве огласа: 29.05.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС, бр. 30/2019) и Правилника о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 30/2019), Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. Мај” у Јагодини расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 24.05.2024.