На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Службени гласник РС број 16/18), Одлуке Школског одбора ОШ „Коста Абрашевић”, Ресник, под дел. бр. 914/2 од 22. 2. 2024. године и Сагласности Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Сектора за имовински поступак, под 04 број: 361-247/2023 од дана 4. 1. 2024. године, ОШКоста Абрашевић расписује

ОГЛАС

за издавање у закуп дела простора у објекту ОШ „Коста Абрашевић” путем прикупљања писмених понуда

Датум објаве огласа: 19.03.2024.

ОШ „Коста Абрашевић” даје у закуп:

– Фискултурну салу која се налази у објекту школе, површине 405 квадратних метара, на период од четири године, након редовне наставе, после 21 час и викендом и утврђује цену једног термина (од једног сата) за издавање фискултурне сале по почетној закупнини у износу од 2500 динара са ПДВ-ом (словима: две и по хиљаде динара). Простор се издаје у закуп за намену одржавања спортских активности. Трошкове текућег одржавања простора који се издаје сноси закупац.

Рок: простор се издаје на период од 12 месеци од дана закључења уговора, са могућношћу продужења

– Школску пекару која се налази у објекту школе површине 50 квадратних метара на период од четири године у току редовне наставе, а у периоду од 7 до 20 часова радним данима и утврђује почетну цену на месечном нивоу у износу од 25.000 динара са ПДВ-ом (словима: двадесет пет хиљада динара).

Простор се издаје у закуп за намену исхране ученика ОШ „Коста Абрашевић” из Ресника.

Трошкове текућег одржавања простора који се издаје сноси закупац.

Рок: простор се издаје на период од 12 месеци од дана закључења уговора, са могућношћу продужења.

Школску књижару која се налази у објекту школе површине 8 квадратних метара на период од четири године у току редовне наставе, а у времену од 7 до 20 часова радним данима и утврђује почетну цену на месечном нивоу у износу од 12.000 динара са ПДВ-ом (словима: дванаест хиљада динара) простор се издаје у закуп за намену набавке школског прибора за ученика ОШ „Коста Абрашевић”.

Трошкове текућег одржавања простора који се издаје сноси закупац.

Рок: простор се издаје на период од 12 месеци од дана закључења уговора, са могућношћу продужења.

Услови за подношење понуде: право подношења понуде имају правна лица

Понуда треба да садржи следеће податке о подносиоцу понуде: за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде извршеном евидентирању за ПДВ уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке и износ закупнине која се нуди.

Простор се може разгледати дана 18. 3. 2024. године, од 9 до 11 часова, контакт особа је секретар школе, тел. 011/8041-792.

Понуде могу бити достављене лично или путем поште на адресу: ОШ „Коста Абрашевић”, Ул. Милорада Јанковића Доце 34, 11231 Београд – Ресник, закључно са даном 22. 3. 2024. године, до 12 часова, без обзира на начин на који су послате. Понуде доставити у затвореној коверти на којој је назначено: „Понуда за закуп простора – не отварати”.

Отварање понуда обавиће се дана 25. 3. 2024. године у 12 часова, у просторијама OШ „Коста Абрашевић”, Милорада Јанковића Доце 34, 11231 Београд – Ресник.

Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од пет дана од дана отварања понуда. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање.

За додатне информације у вези са достављањем понуда обратити се секретару школе на телефон број: 011/8041-792.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

„С ДЕЦОМ ОКО СВЕТА”

ОГЛАС

Креативни центар вас позива да се пријавите на конкурс С децом око света намењен предшколским установама на територији Србије.
Тема конкурса: Помоћу књига С децом око света „отпутовали” смо у…

Датум објаве огласа: 11.04.2024.

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 –др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/2018 и 79/2023), Одлуке Школског одбора дел. број 152/2 од 29.02.2024. године и Сагласности Секретаријата за имовинске и правне послове Градске управе града Београда дел. број: XXI-04-463.3-99/2023 од 28.09.2023. године, ОШ ,,Марија Бурсаћ”, Београд, расписује

ОГЛАС

за издавање у закуп дела школског простора у објекту ОШ „Марија Бурсаћ” путем прикупљања писмених понуда

Датум објаве огласа: 03.04.2024.

На основу Правилника о ближим условима за остваривање различитих облика и програма васпитно-образовног рада и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа, Предшколска установа „11. април” из Београда расписује

ОГЛАС

број 1/2024
за прикупљање понуда за реализацију летовања деце
предшколског узраста за радну 2023/2024. годину

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину, директор Основне школе „Димитрије Прица” у Доњој Брњици расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију наставе у природи за ученике од I до IV разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 28.03.2024.