На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени глсник РС бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања јавних понуда („Службени гласник РС” бр. 16/2018), Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп школског простора Основне школе „Мајка Југовића” објављује

ОГЛАС

за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп школског простора

Датум објаве огласа: 19.03.2024.

Даје се у закуп фискултурна сала ОШ „Мајка Југовића” на адреси Градски парк 9, 11080 Земун. Фискултурна сала је површине 370 квадратних метара, а заједно са свлачионицама 450 квадратних метара. Сала се издаје у закуп по термину, а термин се рачуна као 60 минута.

Фискултурна сале се даје у закуп од 19.15 до 22.30 часа радним данима и викендом од 10 до 21 час. Почетна цена закупнине је 2300 динара (бруто) по термину тј. по часу.

Услови:

– Фискултурна сала се издаје на одређено радно време до краја школске 2024/2025. године тј. до 31. 8. 2025. године

– Закупнина се наплаћује месечно

– Простор се не може издавати у подзакуп

– Фискултурна сале се издаје у виђеном стању

– Простор се издаје само регистрованим спортским клубовима, а не и физичким лицима

– Школа задржава право да по овом огласу не изабере ниједног понуђача

Понуда треба обавезно да садржи:

– Копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и копију потврде о ПИБ-у

– Потврду да клуб има такмичарске селекције

– Закупнина се може повећати на основу одлуке органа управљања, за увећање годишње инфлације, а највише до 15% годишње

– Спорт – активност коју понуђач жели да обавља

– Износ понуђене закупнине по сату, односно месечну закупнину

– Референтну листу установа са којима клуб има закључене уговоре о закупу (ако их има)

– Понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом

Фискултурна сала се може обићи сваког радног дана од 9 до 11 часова уз предходну најаву.

Неблаговремене и непотпуне понуде ће бити одбачене и подносиоци неће моћи учествовати у поступку. Понуђачи подносе понуду лично или поштом у запечаћеној коверти на адресу ОШ „Мајка Југовића”, Градски парк 9, Земун. Са назнаком: „Понуда за закуп школског простора – не отварај”.

Основни критереријуми за избор најповољнијег понуђача је висина понуђење закупнине.

Ако се у поступку утврди да су два или више понуђача понудили исти највећи износ закупнине, позваће се само ти понуђачи да доставе нову писмену понуду са увећаним износом закупнине.

Уколико у року од три дана понуђачи не доставе нову понуду или доставе са истом закупнином комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

Поступак ће се сматрати успешним у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда у којој је прихваћен почетни износ закупнине.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача на основу предлога комисије доноси директор школе у року од три дана од дана пријема предлога комисије.

Рок за достављање писаних понуда је пет дана од дана објављивања огласа.

Све додатне информације у вези са огласом могу се добити на број телефона: 011/307-6301.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

„С ДЕЦОМ ОКО СВЕТА”

ОГЛАС

Креативни центар вас позива да се пријавите на конкурс С децом око света намењен предшколским установама на територији Србије.
Тема конкурса: Помоћу књига С децом око света „отпутовали” смо у…

Датум објаве огласа: 11.04.2024.

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 –др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/2018 и 79/2023), Одлуке Школског одбора дел. број 152/2 од 29.02.2024. године и Сагласности Секретаријата за имовинске и правне послове Градске управе града Београда дел. број: XXI-04-463.3-99/2023 од 28.09.2023. године, ОШ ,,Марија Бурсаћ”, Београд, расписује

ОГЛАС

за издавање у закуп дела школског простора у објекту ОШ „Марија Бурсаћ” путем прикупљања писмених понуда

Датум објаве огласа: 03.04.2024.

На основу Правилника о ближим условима за остваривање различитих облика и програма васпитно-образовног рада и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа, Предшколска установа „11. април” из Београда расписује

ОГЛАС

број 1/2024
за прикупљање понуда за реализацију летовања деце
предшколског узраста за радну 2023/2024. годину

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину, директор Основне школе „Димитрије Прица” у Доњој Брњици расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију наставе у природи за ученике од I до IV разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 28.03.2024.