На основу одредаба Правилника о стандардима услова за остваривање посебних програма у обалсти предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС”, бр. 61/2012, и Годишњег плана рада зa 2023/24. годину Предшколска установа „Олга Грбић”, Косјерић, објављује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију једнодневног излета за децу Установе узраста од 4 годинe до поласка у школу у термину друга половина маја 2024. године

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

Релација: Косјерић – Свилајнац – Косјерић

Трајање: један дан

Превоз: аутобус

Планирани број деце: окo 140 деце

Понуђачи могу преузети Упутство за формирање понуда у року од пет дана од дана објављивања огласа сваког радног дана од 7 до 14 часова у Установи.

Рок за подношење понуда је 5 дана од дана истека рока за преузимање Упутства. Право да учествују имају понуђачи који поседују одговарајућу лиценцу Министарства надлежног за послове туризма и испуњавају друге услове прописане законом којим се уређује делатност туризма као и услове предвиђене Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС”, број 52/2019).

Понуђач доставља понуду у затвореној коверти са назнаком: „За излет – не отварати”. Доказ о испуњености услова из огласа и Упутства доставити уз понуду. Организатор задржава право да не донесе одлуку о додели уговора ако Савет родитеља Установе, установи да ни једна понуда не одговара условима из огласне документације или ако се не испуне услови који се односе на број деце чији су се родитељи изјаснили да им дете путује на излет.

Одлуку о избору понуде за реализацију излета донеће Савет родитеља Установе, на основу критеријума економски најповољније понуде у року од седам дана од дана истека рока за подношење понуда.

Све додатне информације у вези са огласом могу се добити на телефон број: 031/781-484.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

„С ДЕЦОМ ОКО СВЕТА”

ОГЛАС

Креативни центар вас позива да се пријавите на конкурс С децом око света намењен предшколским установама на територији Србије.
Тема конкурса: Помоћу књига С децом око света „отпутовали” смо у…

Датум објаве огласа: 11.04.2024.

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 –др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/2018 и 79/2023), Одлуке Школског одбора дел. број 152/2 од 29.02.2024. године и Сагласности Секретаријата за имовинске и правне послове Градске управе града Београда дел. број: XXI-04-463.3-99/2023 од 28.09.2023. године, ОШ ,,Марија Бурсаћ”, Београд, расписује

ОГЛАС

за издавање у закуп дела школског простора у објекту ОШ „Марија Бурсаћ” путем прикупљања писмених понуда

Датум објаве огласа: 03.04.2024.

На основу Правилника о ближим условима за остваривање различитих облика и програма васпитно-образовног рада и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа, Предшколска установа „11. април” из Београда расписује

ОГЛАС

број 1/2024
за прикупљање понуда за реализацију летовања деце
предшколског узраста за радну 2023/2024. годину

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину, директор Основне школе „Димитрије Прица” у Доњој Брњици расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију наставе у природи за ученике од I до IV разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 28.03.2024.