На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину, директор Основне школе „Угљaре” у Угљару расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију наставе у природи за ученике од I до IV разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 15.03.2024.

Настава у природи предвиђена је да траје пет дана – четири ноћења
Планирана релација: Угљаре – Копаоник – Угљаре
Време планиране реализације: мај 2024. године
Планирани број ученика: (15 + 1 наставник)
Превоз: аутобус који мора да испуњава све услове који су предвиђени Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС”, бр. 52/19, 61/19)
Садржај наставе у природи:
– петодневни боравак на Копаонику
– четири оброка са ужином
– рад аниматора
– лекарски надзор
– превоз модерним туристичким аутобусом
– накнада за бригу о деци
– гратис у односу 1/15 плативих ученика
– гратис за учитеље
– боравишна такса и мотелско осигурање
– плаћање у једнаким месечним ратама до јуна 2024. године
Агенција је дужна да у саставу свог пратећег стручног тима укључи лекара, као и да покрије његове трошкове.
Агенција је дужна да ангажује и сноси трошкове водича са лиценцом и одговарајућим CV (си-вијом) који се доставља уз понуду агенције.
Приликом формирања понуде потребно је узети у обзир следеће: превоз, смештај – пун пансион, плаћене улазнице за посете (ако се плаћају), број гратиса на одређени број ученика и наставника. Понуда мора да садржи појединачну цену по ученику у динарској противвредности као и број рата плаћања и број гратиса.
Екскурзију може да реализује искључиво агенција која поседује законом прописану лиценцу за организовање туристичких путовања као и доказе о искуству у ђачком и омладинском туризму.
Понуда мора бити сачињена у потпуности у складу са Упутством. Туристичке агенције могу преузети Упутство за формирање понуда у року од осам дана од дана објављивања огласа. Права на преузимање Упутства има агенција која је претходно уплатила 2000 динара бесповратно на рачун школе 840-1944660-19 сврха уплате: „Накнада за преузимање Упутства за формирање понуде”. Понуде се достављају лично или поштом на адресу: ОШ „Угљаре”, Кнеза Милоша бб, Угљаре, 38210 Косово Поље у року од пет дана од истека рока за преузимање Упутства, а одлука о избору понуђача доноси се најкасније пет дана од дана истека рока за подношење понуде.

Све додатне информације у вези са огласом могу се добити на број телефона: 038/84-479 или имејл адресу os_ugljare@hotmail.com

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

„С ДЕЦОМ ОКО СВЕТА”

ОГЛАС

Креативни центар вас позива да се пријавите на конкурс С децом око света намењен предшколским установама на територији Србије.
Тема конкурса: Помоћу књига С децом око света „отпутовали” смо у…

Датум објаве огласа: 11.04.2024.

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 –др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/2018 и 79/2023), Одлуке Школског одбора дел. број 152/2 од 29.02.2024. године и Сагласности Секретаријата за имовинске и правне послове Градске управе града Београда дел. број: XXI-04-463.3-99/2023 од 28.09.2023. године, ОШ ,,Марија Бурсаћ”, Београд, расписује

ОГЛАС

за издавање у закуп дела школског простора у објекту ОШ „Марија Бурсаћ” путем прикупљања писмених понуда

Датум објаве огласа: 03.04.2024.

На основу Правилника о ближим условима за остваривање различитих облика и програма васпитно-образовног рада и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа, Предшколска установа „11. април” из Београда расписује

ОГЛАС

број 1/2024
за прикупљање понуда за реализацију летовања деце
предшколског узраста за радну 2023/2024. годину

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину, директор Основне школе „Димитрије Прица” у Доњој Брњици расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију наставе у природи за ученике од I до IV разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 28.03.2024.